Przebudowa nawierzchni drogi gminnej –ul. Długiej w miejscowości Pobłocie

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej –ul. Długiej w miejscowości Pobłocie
Dzięki pozyskanemu przez Gminę Linia dofinansowaniu Wojewody Pomorskiego
z Funduszu Dróg Samorządowych oraz WBGiTR ze środków ochrony gruntów rolnych
w m-cu październiku bieżącego roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa
nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pobłocie”.
Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym, była firma
KRUSZYWO Sp. z o.o. z siedzibą w Lini, oferując wykonanie zadania za kwotę
475.541,31 zł. Na wykonane roboty drogowe udzielił 60 miesięcznej gwarancji. Zakres
zadania obejmował m. in. zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na nawierzchnię asfaltową
o średniej szerokości 4 mb i długości 503 mb, urządzono pobocza po obu stronach drogi
o szer. 0,75mb kruszywem betonowym łamanym, wyremontowano i wyregulowano istniejące
przepusty drogowe oraz odwodniono cały odcinek drogi poprzez umocnienie rowów płytami
żelbetowymi ażurowymi i wykonaniem palisad.
Realizacja inwestycji drogowej możliwa była dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 220.708 zł i WBGiTR w kwocie 120.885 zł.
Koszt realizacji całego zadania dot. przebudowy nawierzchni drogi – ul. Długiej w Pobłociu
kształtuje się na poziomie 498.384,62 zł, a obejmował koszt aktualizacji dokumentacji
przetargowej, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Udział finansowy gminy Linia
w realizację inwestycji drogowej wyniósł zaledwie 156.791,62 zł.
Ponadto w ramach umowy zawartej z Energa Oświetlenie I półroczu bieżącego roku
ustawiono trzy nowe punkty świetlne na początkowym odcinku drogi.
Realizacja dofinansowanego zadania trwale przyczyni się do zwiększenia dostępności
komunikacyjnej do ważnych ośrodków życia gospodarczego dla społeczności lokalnej
i terenów inwestycyjnych oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa drogowego w tym
niechronionych uczestników ruchu. Realizacja planowanego zadania zlikwiduje bariery
drogowe i tym samym zwiększy poziom rozwoju ośrodków gospodarczych, wpłynie
na zwiększenie dostępności komunikacyjnej i sprawnej realizacji zadań wynikających
z ustawy o transporcie zbiorowym.