Wydawanie dowodu osobistego przed ukończeniem 18 roku życia oraz zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PRZED UKOŃCZENIEM 18 ROKU ŻYCIA ORAZ ZGŁASZANIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

…...............................................................

Miejsce wykonywania usługi:

Urząd gminy Linia, pokój nr. 15, na piętrze budynku

…...............................................................

Informacje wstępne:

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.

- W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

- Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

- Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

- W przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych został złożony w postaci elektronicznej, przy odbiorze dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby ubiegającej się się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 5 roku życia.

…...............................................................

Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk wniosku - formularz do pobrania 

https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego.pdf

- Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

- Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.

- Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

- Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

- W uzasadnionych przypadkach można załączyć fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

…...............................................................

 

Wniosek w postaci elektronicznej:

- Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy 

- Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wyżej wymienione wymogi.

…...............................................................

Czas realizacji usługi:

- Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

- Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera wnioskodawca (rodzic albo opiekun prawny).

- Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera ta osoba lub wnioskodawca (rodzic albo kurator).

- Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

…...............................................................

Inne informacje:

- Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

- Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

- Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz Państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznając ten dokument za wystarczający do przekraczania granic.

…...............................................................

Zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

- Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej RP.

- Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

- Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zamówienia publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty

https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/F-SO0232.pdf

- Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego lub w placówce konsularnej RP, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.

…..............................................................

Opłaty:

- brak opłaty

…...............................................................

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji administracyjnej.

…...............................................................

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U.Nr.167.poz.1131, ze. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. poz. 212 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.