przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Mapa strony
Polski | English

Górne menu:Boczne menu


Stypendia

 STYPENDIUM SZKOLNE

          Stypendium   szkolne   może   otrzymać   uczeń   znajdujący   się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

►      KRYTERIUM DOCHODOWE

Dochód w rodzinie nie może przekroczyć: 514 zł netto na osobę

Dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczać: 634 zł
 

          Na podstawie art.8 ust 3 oraz 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 930 z późn. zm.) zwanej dalej ustawa o pomocy społecznej oraz Na podstawie §1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ZWERYFIKOWANYCH KRYTERIÓW DOCHODOWYCH ORAZ KWOT ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz.U. 2015 poz. 1058)

 

Dochód oblicza się dodając:

 

        Źródła miesięcznego dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (udokumentowane odpowiednimi orzeczeniami lub zaświadczeniami). Do których się zalicza:

 

►    TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM -STYPENDIUM SZKOLNE na nowy Rok Szkolny 2016/2017 należy składać do 15 września 2016 roku

Lista podstron:

STYPENDIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH

Regulamin może ulec zmianie, której dokonuje Komisja Oświaty i Kultury Rady Gminy, a zatwierdza Rada Gminy Linia

czytaj więcej ...

PRZYZNANO STYPENDIA STUDENTOM STUDIÓW DZIENNYCH

Dnia 16 września 2008 r. Komisja Kultury i Oświaty rozpatrzyła podania o przyznanie stypendium dla studentów studiów dziennych. Spośród 16 złożonychwniosków komisja odrzuciła 1 wniosek ze względu na nie spełnienie wymogów określonych w zasadach przyznawania stypendium.

czytaj więcej ...

Copyright © Urząd Gminy Linia, Turystyczna 15, 84-223 Linia