Stawki obowiązujące od 2020.01.01

Stawki na rok 2020.

Śmieci:

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (budynki mieszkalne)

SEGREGOWANE

Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty

zł/osobę/miesiąc

zł/osobę/miesiąc

Dla każdej z pierwszych czterech osób

25,00 zł

75,00

Za piątą i każdą kolejną

17, 00 zł

51,00

 

 

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

SEGREGOWANE

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty

zł/rok

zł/rok

Za jedną nieruchomość

169,20 zł

507, 60 zł

 

 

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady (działalności gospodarcze)

SEGREGOWANE

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę

opłaty

zł/pojemnik lub worek/miesiąc

zł/pojemnik lub worek/miesiąc

Pojemnik 110 l

5,41

16, 23

Pojemnik 120 l

5,90

17, 70

Pojemnik 240 l

11,80

35,40

Pojemnik 1100 l

54,10

162, 30

Worek o pojemności 120 l

16, 90

50, 70


Podatek od nieruchomości:

od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntowi budynków od 1m2 – 0,95 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych – 4,80 zł
c) pozostałych od l m2 powierzchni,
- letniskowych – 0,50 zł
- pozostałych – 0,48 zł
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,50 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o
którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o
rewitalizacji (Dz. U. 2018, poz. 1398 z późn. zm.), i
położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w
życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego – 1,00 zł l m2 powierzchni
od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej 22,50 zł od l m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,80 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- od budynków gospodarczych – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
- od powierzchni garaży – 5,00 zł od l m2powierzchni
użytkowej,
- od budynków letniskowych – 8,05 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- innych – 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Podatek od środków transportowych:

Na sesji 28 października br. radni uchwalili wysokość
stawek podatku od środków transportowych. Poniżej
znajdują się uchwalone stawki:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 750,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.200,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.350,00 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2.000,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 2.200,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2.000,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 2.200,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2.000,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 2.700,00 zł
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.400,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.600,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.650,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie zespołu pojazdów bez względu na
rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.000,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 2.050,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub
równej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.150,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 2.150,00 zł
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.450,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 2.750,00 zł
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.400,00 zł
6. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 1.600,00 zł
- o liczbie osi - dwie 1.650,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1.700,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub równej
36 ton:
- o liczbie osi – jedna 1.600,00 zł
- o liczbie osi - dwie 1.650,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1.700,00 zł
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - jedna 1.600,00 zł
- o liczbie osi – dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1.900,00 zł
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.650,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2.100,00 zł
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1. środki transportowe wykorzystywane do dowozu
dzieci i młodzieży do szkół.