II OLIMPIADA WIEDZY OBYWATELSKIEJ „SENIOR OBYWATEL" IM. PAWŁA ADAMOWICZA

„Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku" informuję o II edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior-Obywatel" im. Pawła Adamowicza. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Celem konkursu jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy seniorów na temat postanowień Konstytucji RP i innych aktów prawnych regulujących prawa obywatelskie.

Eliminacje powiatowe zostaną przeprowadzone dnia 2 października 2019 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4. Laureaci wezmą udział w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim.

Osoby zainteresowane tematyką konkursu mogą skorzystać z cyklu darmowych spotkań przygotowujących do udziału w eliminacjach. Szczegółowych informacji o terminach spotkań udziela koordynator wydarzenia Pani Teresa Malinowska - Wiceprezes Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pod numerem telefonu tel.: 608 452 414.

 

REGULAMIN

II OLIMPIADY WIEDZY OBYWATELSKIEJ „SENIOR OBYWATEL" IM. PAWŁA ADAMOWICZA

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Barbary Średniawy, przy współpracy z Delegaturą Pomorską Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.
 2. Patronat honorowy nad Olimpiadą sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
 3. Olimpiada jest współfinansowana ze środków Województwa Pomorskiego.
 4. Olimpiada organizowana jest na zasadach określonym niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Regulamin Olimpiady dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie na facebooku "II Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej "SENIOR OBYWATEL"
 6. Wszelkie pytania dotyczące Olimpiady można kierować na adres mailowy Organizatora: barbara sredniawa(5)wp.pl.
 7. Udział w Olimpiadzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz obowiązkiem jego przestrzegania.
 8. Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

II RADA ORGANIZACYJNA

1.     Za organizację i nadzór nad przebiegiem Olimpiady odpowiada Rada Organizacyjna, w skład
której wchodzą:

 • Barbara Średniawa - Prezes Fundacji Barbary Średniawy,
 • Teresa Malinowska - Sekretarz prezydium Delegatury Pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
 • Irola Ferlin - Koordynator Klubu Olimpijczyka „Srebrni Obywatele",
 • Michał Glaser - Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
 • Helena Chmielowiec - Dyrektor Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.,
 • Dariusz Różycki - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdańsku,
 • Rafał Ożarowski - Profesor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

 

 1. Rada Organizacyjna poda do publicznej wiadomości za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych szczegółowe terminy i miejsca wykładów edukacyjnych, eliminacji i finału Olimpiady.
 2. Rolą Rady Organizacyjnej jest:

        a.     przygotowanie niezbędnej dokumentacji: regulaminu, ulotki, karty zgłoszeń, plakatu
informacyjnego,

         b.     przygotowanie programu edukacyjnego obrazującego prawa obywatelskie w RP,
zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, ochronę praw seniora, formy
aktywności obywatelskiej itp.,

       c.     komunikacja z uczestnikami Olimpiady,

d.     realizacja poszczególnych etapów Olimpiady,

e.     organizacja gali wręczenia nagród,

f.      promocja i upowszechnianie idei aktywności obywatelskiej w mediach i
środowiskach senioralnych.

4. Rada Organizacyjna wspierana będzie przez Zespół Ekspertów składający się ze specjalistów z dziedzin wiedzy objętych programem Olimpiady. Do zadań Zespołu Ekspertów należeć będzie zrealizowanie programu edukacyjnego przygotowującego do udziału w poszczególnych etapach Olimpiady.

III CELE OLIMPIADY

1.  Celem Olimpiady jest:

a.     Zwiększenie wiedzy seniorów na temat postanowień Konstytucji RP i innych aktów
prawnych regulujących prawa obywatelskie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
praw osób starszych.

b.     Zwiększenie aktywności obywatelskiej seniorów w ramach konsultacji społecznych,
inicjatyw lokalnych, referendów i wyborów, budżetu obywatelskiego itp.

c.     Zwiększenie wiedzy seniorów z zakresu politologii i wiedzy o społeczeństwie, w tym
funkcjonowania państwa, jego ustroju, zadań rządu i jednostek samorządu terytorialnego
itp.

IV ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W OLIMPIADZIE

 1. Udziału w Olimpiadzie może wziąć każdy mieszkaniec województwa pomorskiego, który ukończył 60 lat.
 2. Olimpiada ma formę testu jednokrotnego wyboru.
 3. Udział w Olimpiadzie polega na:

a.     Zgłoszeniu uczestnictwa udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, który
stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu i złożeniu go u Koordynatora terenowego
odpowiedzialnego za organizację w danym powiecie. Lista Koordynatorów terenowych
wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na na stronie na facebooku "II Olimpiada
Wiedzy Obywatelskiej "SENIOR OBYWATEL"

b.     Udziale w spotkaniach edukacyjnych, które odbędą się w terminie od czerwca do
października 2019 r. w każdym z powiatów.

c.     Udziale w eliminacjach powiatowych, które odbędą się do 28 września 2019 r. w każdym
z powiatów biorących udział w organizacji Olimpiady.

d.     Udziale w finale Olimpiady, który odbędzie się odbędzie się do 26 października 2019 r. w
Gdańsku.

V ELIMINACJE POWIATOWE

 1. Dokładny termin składania formularzy zgłoszeń oraz termin eliminacji powiatowych ustala Koordynator terenowy odpowiedzialny za organizację w danym powiecie.
 2. Za przebieg eliminacji powiatowych odpowiada Komisja Eliminacyjna danego powiatu.
 3. Komisja Eliminacyjna odpowiada za:

a.     organizację eliminacji,

b.     sprawdzenie testów,

c.     wyłonienie reprezentacji powiatu zakwalifikowanej do finału Olimpiady,

d.     sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji.

 1. Do finału Olimpiady kwalifikuje się 10 uczestników z największą liczbą punktów uzyskaną podczas eliminacji powiatowych.
 2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku uczestników i braku możliwości wyłonienia reprezentacji powiatu, Komisja Eliminacyjna ogłasza dogrywkę. Dogrywka odbywa się tego samego dnia, po sprawdzeniu testów przez Komisję Eliminacyjną.
 3. Komisja Eliminacyjna podaje wyniki eliminacji do publicznej wiadomości oraz informuje osoby zakwalifikowane do kolejnego w formie elektronicznej. Wyniki eliminacji zostaną również opublikowane na stronie na facebooku "II Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej "SENIOR OBYWATEL" oraz www.gdansk.pl najpóźniej w ciągu trzech dni po zakończeniu eliminacji.

VI   FINAŁ OLIMPIADY

 1. Finał Olimpiady odbędzie się na takich samych zasadach, co eliminacje powiatowe, tj. polegać będzie na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru.
 2. Za przebieg finału Olimpiady odpowiada Komisja Finałowa.
 3. Komisja Eliminacyjna odpowiada za:

a.     organizację finału,

b.     sprawdzenie testów,

c.     wyłonienie laureatów Olimpiady,

d.     sporządzenie protokołu z przebiegu finału.

 1. Tytuł laureata Olimpiady otrzymuje 3 uczestników finału z największą liczbą punktów. Tytuł finalisty otrzymuje każdy uczestnik finału.
 2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku uczestników i braku możliwości wyłonienia laureatów, Komisja Finałowa ogłasza dogrywkę. Dogrywka odbywa się tego samego dnia, po sprawdzeniu testów przez Komisję Finałową.
 3. Komisja Finałowa podaje wyniki eliminacji do publicznej wiadomości podczas gali rozdania nagród oraz informuje osoby zakwalifikowane do kolejnego w formie elektronicznej. Wyniki finału zostaną również opublikowane na stronie na facebooku "II Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej "SENIOR OBYWATEL" oraz www.gdansk.pl najpóźniej w ciągu trzech dni po zakończeniu finału.

VII  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Każdy uczestnik eliminacji powiatowych otrzyma dypiom potwierdzający uczestnictwo w Olimpiadzie.
 2. Dla uczestników Olimpiady przewidziano dyplomy, atrakcyjne nagrody rzeczowe, propozycje publikacji sylwetek w prasie senioralnej oraz udział w uroczystej gali podsumowującej Olimpiadę z udziałem władz powiatów i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rada Organizacyjna zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Olimpiady w uzasadnionych sytuacjach, do anulowania wyników lub powtórzenia etapów w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowości w ich przebiegu.
 2. Uczestnikowi Olimpiady przysługuje prawo do wszczęcia procedury odwoławczej na poszczególnych szczeblach przebiegu Olimpiady. Odwołanie należy zgłosić w formie elektronicznej w terminie do trzech dni od momentu ogłoszenia wyników telefonicznie lub na adres mailowy Organizatora. Odwołanie powinno zawierać szczegółowy opis okoliczności z powodu których przebieg Olimpiady uważa się za nieprawidłowy, wraz z podaniem danych kontaktowych osoby odwołującej się.
 3. Rada Organizacyjna Olimpiady rozpatrzy odwołanie i udzieli odpowiedzi w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym, niź 7 dni roboczych od daty otrzymania odwołania.
 4. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem należą do kompetencji Rady Organizacyjnej Olimpiady.

IX  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem i przetwarzającym dane osobowe Uczestnika (dalej: Dane Osobowe) pozyskanych w ramach Olimpiady jest Fundacja Barbary Średniawy, nr KRS XXXXXXXX, ul. XXXXX, XXX Gdańsk.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Fundację należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej barbara sredniawa(5>wp.pl
 3. Dane Osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez Fundację w celu przeprowadzenie Olimpiady i wyłonienie laureatów, promowania konkursu poprzez upublicznienie w środkach masowego przekazu oraz portalach społecznościowych: imienia, nazwiska oraz informacji o przyznanej nagrodzie, a także przeprowadzenia procedury odwoławczej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Danych Osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo do:

a.  dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,

b.    żądania sprostowania Danych Osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub

niekompletne,

c.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,

d. żądania usunięcia Danych Osobowych w przypadku gdy:

 • Dane Osobowe nie są juz niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych,
 • Dane Osobowe przetwarzane są niezgodne z prawem,
 • Dane Osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

e.  żądania przeniesienia Danych Osobowych,                       

f. cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Danych Osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia i wyrażenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 3. Wyrażenie zgody na upublicznienie danych Uczestnika: imienia, nazwiska, treści uzasadnienia wyboru laureata oraz informacji o przyznanej nagrodzie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 8 upoważnia Fundację do przetwarzania danych objętych zgodą w szczególności do ich udostępnienia w mediach społecznościowych, w środkach masowego przekazu w celu promowania Olimpiady.
 5. Fundacja nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
 6. Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani też do żadnych organizacji międzynarodowych
 7. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.