Statystyka

Gmina Linia położona jest na Pojezierzu Pomorskim, w sercu Szwajcarii Kaszubskiej, w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. Siedzibą władz samorządowych jest Linia. Leży około 40 km na południowy zachód od Wejherowa, 60 km od Gdańska, 20 km na południowy wschód od Lęborka i 70 km od Słupska. Spora część terenu usytuowana jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, bo aż  około 60 %. Gmina Linia zajmuje powierzchnię 119,96 km2. składa się z 13 sołectw, którą zamieszkuje 5915 osób, w tym 2934 kobiet, co stanowi 49,6% liczby ludności. Gęstość zaludnienia wynosi 49,30 os./km2. Struktura wieku przedstawia się następująco ok. 30% ludności  to mieszkańcy poniżej 18 roku życia, zaś kolejne 70% stanowią osoby powyżej 18 roku życia. Gmina Linia charakteryzuje się dużą lesistością terenu,  która wynosi 33, 54% jest to obszar 4 365 ha. Lasy prywatne będące w władaniu indywidualnych rolników równe są liczbie 2094,63 ha. Występują liczne jeziora polodowcowe. Łącznie wody powierzchniowe zajmują obszar 283 ha, z czego wody stojące jeziora i stawy - 237 ha,  wody płynące – 26 ha, a rowy – 20 ha. 

Gmina posiada charakter rolniczy. Grunty orne to w sumie 4879,46 ha, użytki zielone to 1217 ha. Zatem udział użytków rolnych wynosi 50,7% . Łąki równe są  liczbie 707 ha, a pastwiska 510 ha. Natomiast nieużytki zajmują obszar 386,64 ha. Układ terenów inwestycyjnych przedstawia się następująco tereny inwestycyjne zabudowane: 215 ha, tereny niezabudowane 44 ha. Aktualnie obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Liczba podmiotów gospodarczych w 2007 roku wynosiła 256. Ponadto w Gminie Linia istnieje świetnie zorganizowany system kwater agroturystycznych w okolicach Strzepcza o łącznej liczbie miejsc noclegowych dla 37 osób.

STRUKTURA POWIERZCHNIOWA na dzień 31.12.2007 r.

powierzchnia GMINY

11 996 ha

powierzchnia LASÓW

4 023 ha

powierzchnia WÓD

WODY STOJĄCE

237 ha

WODY PŁYNĄCE

26 ha

ROWY

20 ha

Łączna powierzchnia

283 ha

powierzchnia

  TERENÓW INWESTYCYJNYCH  

TERENY

ZABUDOWANE

215 ha

  TERENY NIEZABUDOWANE  

44 ha

Łączna powierzchnia

259 ha

powierzchnia

UŻYTKÓW

ZIELONYCH

ŁĄKI

707 ha

PASTWISKA

510 ha

Łączna powierzchnia

1 217 ha

UŻYTKI ROLNE OGÓLEM

6 147 ha

Ogólna powierzchnia SADÓW

33 ha

POZOSTAŁE

34 ha

DEMOGRAFIA na dzień 31.12.2007 r.

LICZBA LUDNOŚCI

5 915

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

49,30 os/km2

LICZBA KOBIET

2 934

LICZBA MĘŻCZYZN

2 981

         LICZBA OSÓB POWYŻEJ 18 r. ż.          

4 158

LICZBA OSÓB PONIŻEJ 18 r. ż.

1 757

LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
 GMINY LINIA

na dzień 31.12.2007 r.

Lp.

Miejscowość

Liczba
 ludności 

1

Linia

1740

2

Kobylasz

162

3

Potęgowo

38

4

Osiek

144

5.

Tłuczewo

237

6

Zakrzewo

305

7.

Kętrzyno

321

8

Strzepcz

874

9.

Pobłocie

415

10

Lewino

185

11

Lewinko

98

12

Lewino Rosochy

6

13

Smażyno

235

14

Miłoszewo

483

15

Niepoczołowice

672

 


 

MIGRACJE W GMINIE LINIA W LATACH 2004-2007

 

Rodzaj migracji
2004
2005
2006
2007
Zameldowani na pobyt stały
84
74
69
66
Wymeldowani
z pobytu stałego
76
59
77
86
Zgony
38
39
43
40
Urodzenia
93
93
80
71
Śluby
72
107
120
102