DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (M.IN. PELLET DRZEWNY, DREWNO KAWAŁKOWE)

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła można składać elektronicznie, za pośrednictwem:

Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl 

Nazwa Podmiotu Publicznego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini

adres skrytki: /GOPSLinia/SkrytkaESP 

Składając wniosek elektronicznie należy pamiętać o podpisaniu załączonego pliku za pomocą Profilu Zaufanego bądź Podpisu Kwalifikowanego.

Link do strony na której można podpisać dokument

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

osobiście pod adresem:

od poniedziałku do czwartku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini – pok. 9

Turystyczna 15

84-223 Linia

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pozytywne załatwienie sprawy następuje w formie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

W innych przypadkach załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną, od której służy prawo do wniesienia odwołania.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony i podpisany wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła  za pomocą ePUAP-u wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Poniżej w materiałach do pobrania znajduje się wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

ŚWIADCZENIA RODZINNE 518-393-123

gops@gminalinia.com.pl

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zlożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoatrzenia. 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złozyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złozył taki wniosek jako pierwszy. 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawalkowego;

2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.