Rejestracja zgonów

 1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok przez złożenie kierownikowi USC karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia, a jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin od zgonu. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia zgonu są podmioty uprawnione do pochówku:

1. pozostały małżonek
2. krewni zstępni (dziecko, wnuk, prawnuk)
3. krewni wstępni (ojciec, matka, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia)
4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, wujek, ciotka, stryj, stryjenka, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, kuzyn, kuzynka)
5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (teść, teściowa, zięć, synowa, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica)

W szczególnych przypadkach zgłoszenia zgonu może dokonać osoba, która dobrowolnie zobowiąże się do pochowania zwłok. Kierownik USC właściwy ze względu na miejsce zgonu sporządza akt zgonu na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu, który podpisują zgłaszający zgon i kierownik USC. W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego, na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, sporządzono kartę zgonu, w celu pochowania zwłok nie jest wymagana adnotacja a urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. Zgłoszenie zgonu skutkuje dokonywanym przez USC wymeldowaniem osoby zmarłej i unieważnieniem jej dowodu osobistego.  
Osoba, zgłaszająca zgon, winna przedłożyć kierownikowi USC swój dokument tożsamości oraz złożyć:
- kartę zgonu wydaną przez lekarza
- dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej (w przypadku cudzoziemca paszport)
- pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika

   
2. Miejsce załatwienia sprawy
- Pokój nr 15, "Urząd stanu cywilnego" zlokalizowany na piętrze.


3. Opłaty
-Sporządzenie aktu zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu wydawany bezpośrednio po jego sporządzeniu wolne są od opłaty skarbowej

4.Termin załatwienia sprawy
-
W dniu zgłoszenia

5. Podstawa prawna
- ustawa z dnia 28 listopada  2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.)
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687, ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015r. W sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. poz. 231)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.)