Działalność gospodarcza

WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH  W GMINIE LINIA 
na dzień 31.12.2007

Lp.
 
Nazwa
Ilość
1.
GASTRONOMIA
7
2.
PRODUKCJA
13
3.
TRANSPORT
15
4.
HANDEL
48
5.
USŁUGI BUDOWLANE
58
6.
USŁUGI
115
RAZEM
256


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH na dzień 31.12.2007 r.

Lp.
Miejscowość
Produkcja
Usługi budowlane
Usługi
Handel
Gastronomia
Transport
RAZEM
1.
Linia
6
17
43
27
1
1
95
2.
Zakrzewo
2
5
3
1
-
-
11
3.
Niepoczołowice
2
4
14
2
1
2
25
4.
Strzepcz
2
11
22
7
2
5
49
5.
Kętrzyno
-
2
3
2
1
2
10
6.
Kobylasz-
Potęgowo
-
2
3
-
2
-
7
7.
Tłuczewo
1
2
3
1
-
1
8
8.
Miłoszewo
-
4
6
1
-
-
11
9.
Pobłocie
-
5
6
1
-
3
15
10.
Lewino
-
2
4
2
-
-
8
11.
Lewinko
-
1
1
1
-
1
4
12.
Smażyno
-
2
6
2
-
-
10
13.
Osiek
-
1
1
1
-
-
3
RAZEM
13
58
115
48
7
15
256

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Linia figurują nieaktualne wpisy niezawierające numeru PESEL, NIP i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). Od 1 lipca 2011 r. tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.

Zmiany posiadanego wpisu lub jego wykreślenia z ewidencji można dokonać w Urzędzie Gminy Linia przy ulicy Turystycznej 15, w godz. 7:30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 676 85 82 w. 23.

Ponadto, Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. (np. w Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność.