Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

          

 W związku z przystąpieniem przez Gminę Linia do  realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejedycja 2024”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór uczestników do Programu.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647,1407 i 1429).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2024 roku proszone są  o złożenie następujących dokumentów:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, załącznik nr 7 https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024  do Programu,
  2. Załącznik nr 8 – karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu,
  3. Klauzula RODO.

Kartę zgłoszeniowa do Programu należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini ul. Turystyczna 15. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi GOPS Linia pod numerem telefonu: 58 6768582 lub 513 541 366.

Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.

Druki w wersji papierowej dostępne są w GOPS Linia (pokój nr 6).

Więcej informacji o Programie można znaleźć pod linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

P. O.  Kierownika GOPS w Lini

Magdalena Pipka - Urbańska