Czyste powietrze

                   Wójt Gminy Linia  zachęca Państwa do udziału w programie „Czyste powietrze”, który jest szansą na poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację, wymianę źródła ciepła, czy montaż elementów OZE, a tym samym zmniejszenie zużycia energii, poprawę jakości powietrza oraz warunków życia i zdrowia.

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny 

           W dniu 09 października 2023 roku Wójt Gminy Linia podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku, w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie w ramach programu obejmuje wymianę „kopciuchów” na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, ale także prace termomodernizacyjne i montaż odnawialnych źródeł energii OZE.  Dzięki współpracy Gminy Linia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz ich końcowym rozliczaniu. 

W Urzędzie Gminy Linia dla mieszkańców Gminy działa Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące  programu i możliwości dofinansowania.

Punkt zlokalizowany jest na II piętrze Urzędu , pok. 22 .

Punkt działa w piątek:

  od 7.30 do 14.00

W inne dni tygodnia prosimy o kontakt tel. pod nr. 58 6768582 w 45, 537 280 200

W sprawie składania wniosków o dofinansowanie można kontaktować się również elektronicznie pod adresem:

magdalena.brzezicka@gminalinia.com.pl

               W Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcy Gminy Linia mogą uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne związane z  wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacją budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków korzystania z projektu, pomoc w  przygotowaniu i złożeniu wniosku o  dofinansowanie, a po realizacji zadania, także pomoc w złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o płatność. 

Aby złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze potrzebne będą takie informacje jak:

 • aktualny adres e-mailowy
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
 • wartość dochodu/rodzaj PIT,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian. 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” W LICZBACH

Dzięki współpracy  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez Gminę Linia. Zaangażowanie Gminy w promocję Programu „Czyste Powietrze”, od początku trwania porozumienia, tj. od 09 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., przyniosło wymierne efekty.

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 265
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 180
 • Kwota wypłaconej dotacji: 383 415,96

Gmina Linia na tle innych gmin w powiecie:

Gmina    

Ilość wniosków o dofinansowanie

 Liczba przedsięwzięć

Kwota wypłaconej dotacji
[zł]

Linia - gmina miejsko-wiejska

265

180

3.834.151,96

Cewice - gmina wiejska

207

122

1.917.285,43

Sierakowice - gmina wiejska

1107

662

15.862.858,05

Szemud - gmina wiejska

592

342

5.749.273,58

Łęczyce - gmina wiejska

349

199

3.780.459,95

Luzino - gmina wiejska

698

402

7.630.873,3

Kartuzy - gmina miejsko- wiejska

1650

828

19.404.674,22

 

 

 

 

Informacje o Programie i korzyściach z udziału w nim

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują trzy poziomy dofinansowania:

 • Podstawowy – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 66 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem
  do 135 tys. zł.
 • Podwyższony – podwyższony poziom dofinansowania do 99 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Najwyższy – najwyższy poziom dofinansowania, gdzie przewidziano nawet 135 tys. zł maksymalnej dotacji przy 100 % kosztów kwalifikowanych.
  Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1526 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

  Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.  

Szczegółowe informacje dotyczące Programu  można znaleźć na stronach internetowych: 

www.wfos.gdansk.pl

oraz

www.czystepowietrze.gov.pl