Azbestowe archiwum

Od kilku lat gmina Linia stara się o dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, poniżej zamieszczono zestawienie zrealizowanych zadań:

Na przełomie roku 2010 i 2011 dzięki dofinansowaniu NFOŚ i WFOŚ i GW w Gdańsku usunęliśmy następujące ilości wyrobów azbestowych:

l.p

Data zadania

Kwota dofinansowania całość zadania [zł]

Dotacja WFOŚ i NFOŚ [zł]

Środki własne mieszkańcó w [zł]

Ilość budynków [szt]

Ilość powierzchni dachowej [m2]

Efekt ekologiczny [Mg]

1

2010r.

49 997

49 997

0

25

3864

46,28

2

2011r.

30 933,19

21 653

9280,19

14

1827,3

21,92

3

2011/12 w

trakcie

realizacji

Całość zadania 102920

72 044

30876

31

5146

69,47

I część

zrealizowana

45502

31 852

13650

11

2319

31,12

II część do realizacji 07/2012 57418

40 192

17226

20

2827

38

Razem:

183 850,19

143 694

40156,19

70

15983,3

137,67