Rejestr Danych Kontaktowych to bezpośredni kontakt administracji publicznej z osobą fizyczną.

 

Miejsce

Urząd Gminy Linia
84-223 Linia

Ul. Turystyczna 15
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych jest dobrowolny. Wniosek składa osoba pełnoletnia, posiadająca numer PESEL.
Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych można złożyć:
- w urzędzie:
Do wniosku do RDK należy przygotować:
• dowód osobisty lub paszport,
• telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdzasz dane
w RDK przy urzędniku. Dostaniesz na nie SMS-a lub e-maila z kodami do potwierdzenia twoich danych.
- przez internet:
Składając wniosek do RDK należy przygotować:
• login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,
• telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail.

Sposób załatwienia sprawy:

- w urzędzie: wniosek złożony w naszym urzędzie realizowany jest niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
- przez internet: dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

Opłaty:

Usługa jest bezpłatna

Czas załatwienia sprawy:

- w urzędzie:
• po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika.
• po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego).
- przez internet:
• po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
od razu po ich potwierdzeniu kodem.
• po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego).

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019r. poz. 700 t.j.),
-Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U.2019r. poz. 2467).

Inne informacje:

W danych kontaktowych należy podać: numer telefonu lub adres e-mail lub oba.
Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.
W każdej chwili można zmienić, aktualizować lub usunąć dane z RDK.
Jeżeli twoje dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez internet - można to zrobić później (jest na to 24 godziny od otrzymania kodu potwierdzającego).

Druki: