Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgońow, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane

 1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty

 W rejestrze stanu cywilnego można dokonać rejestracji urodzenia i zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane, a rejestracji małżeństwa wyłącznie wtedy, gdy w państwie jego zawarcia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego. Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu. Do wniosku o rejestrację zdarzenia dołącza się wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający to zdarzenie, które jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika USC. Jeżeli urodzenia lub zgon dotyczą obywatela polskiego, pisemny wniosek o rejestrację zdarzenia można złożyć do konsula, który przekazuje protokół wybranemu przez wnioskodawcę kierownikowi USC celem dokonania rejestracji. Dokonując rejestracji zdarzeń, które dotyczą obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Polsce, kierownik USC dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie  do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki złożony został z wnioskiem o dokonanie rejestracji. Kierownik USC albo konsul odmawia rejestracji zdarzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zdarzenie lub rejestracja zdarzenia byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o dokonanie rejestracji 
- dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu)
- oryginał zagranicznego dokumentu potwierdzającego zdarzenie, który ma stanowić podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula
- pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika

2. Miejsce załatwienia sprawy
- Pokój nr 15, "Urząd stanu cywilnego" zlokalizowany na piętrze.
3. Opłaty
- 39 zł - za wydanie  odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu rejestracji
- 17 zł od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowejOpłaty należy dokonać w Kasie BG SIERAKOWICE, lub na oficjalne konto gminy:
BS SIERAKOWICE O/LINIA
Konto:  83 83 24 0001 0011 7027 2000 0010
Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

4.Termin załatwienia sprawy
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki
W sprawach wymagających prowadzenia postępowania – do 1 miesiąca
 
5. Podstawa prawna
ustawa z dnia 28 listopada  2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.) 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)