ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Z dniem 1 stycznia 2003 r na podtawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi Linia i gminy Linia straciły z mocy prawa moc obowiązującą.

Dla wsi Linia i Strzepcz oraz miejscowości Potęgowo są opracowywane aktualnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ponieważ dla tych obszarów istnieje obowiązek sporządzenia planów.

Dla miejscowości Strzepcz i Linia obowiązek ten wynika z uchwalonego wcześniej studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Linia. Dla miejscowości Potęgowo obowiązek sporządzenia planu wynika z "Planu Ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego' - uchwalonego Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego z dnia 3.05.1998 r (Dz. Urz. Nr 12/98). Gmina Linia aktualnie posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi położonych na terenie gminy LINIA.

informacje o wpisie

kontakt z administratorem: rada@ug-linia.pl