„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia"- edycja 2017

 

a) NAZWA ZADANIA

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu  gminy Linia"- edycja 2017

b) KOSZT KWALIFIKOWANY ZADANIA (w PLN)

- Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 22 892,76 zł.

c) KWOTA ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w GDAŃSKU (w PLN)

- Gmina Linia na podstawie umowy dotacji nr WFOS/D/III-13/155/2017/AZBEST-2017 uzyskała dofinansowanie w wysokości 17 169,00 zł. co stanowi 75% kosztu kwalifikowanego całkowitego zadania.

d) INFORMACJĘ O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW  w GDAŃSKU

- WFOŚiGW w Gdańsku wypłaci dotację ze środków własnych oraz środków udostępnionych przez NFOŚiGW do kwoty 40% kosztu kwalifikowanego.

e) OPIS ZADANIA, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

- Usuwanie wyrobów zawierających  azbest  z terenu  gminy Linia"- edycja 2017, na które otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   Gdańsku    (www.wfosigw.gda.pl)   z   Programu Priorytetowego   NFOSiGW   pn.:   „SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanej przez WFOŚiGW. Część 1) -   Usuwanie   wyrobów zawierających azbest Zadanie polegało na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania zaplanowano usunięcie 31,02 Mg wyrobów (co stanowi ok. 2041m2) z azbestem z 10 nieruchomości z terenu Gminy Linia, całe zadanie obejmie osoby fizyczne.

f) AKTYWNY ODNOŚNIK DO STRONY WFOŚiGW w GDAŃSKU

>>> www.wfosigw.gda.pl<<<


Konkurs na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

              Wójt Gminy Linia informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2017).

W związku z powyższym, Gmina Linia (jako jednostka samorządu terytorialnego) do dnia 14 kwietnia 2017r. planuje wystąpić z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na realizację zadań, związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Linia (również takich, które znajdują się w miejscach do tego nieprzeznaczonych jak np. dzikie wysypiska czy posesje).

 

Zadania, planowane do dofinansowania muszą spełniać następujące wymogi:

  1. przeprowadzone zostaną na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
  2. zgodne będą z opracowanym i przyjętym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, obowiązującym na terenie gminy,
  3. przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
  4. posiadać będą dokumentację fotograficzną obrazującą ich stan aktualny (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą,
  5. przeprowadzone zostaną przez podmioty wybrane przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy uwzględnieniu wymagań wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu WFOŚiGW w Gdańsku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Zebrane odpady zawierające azbest muszą być przekazane na składowisko docelowe (ostateczne miejsce unieszkodliwiania odpadów) w terminie do daty rozliczenia zadania.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych,                  z tego:

- do 85% jego kosztów kwalifikowanych, w przypadku dotacji pochodzącej z WFOŚiGW              w Gdańsku,

- do 15% jego kosztów kwalifikowanych, w przypadku dotacji pochodzącej z budżetu inwestora.

W przypadku, gdy kwota dofinansowania łącznie nie wyniesie 100%, brakującą część wnioskodawca dołoży z własnych środków.

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się podatku VAT.

W związku z powyższym, Urząd Gminy w Lini zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy planują usunąć wyroby azbestowe ze swoich nieruchomości w roku 2017 i uzyskać na ten cel dofinansowanie, o zgłaszanie się do tut. Urzędu, celem złożenia odpowiedniego wniosku.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Linia w terminie do 1 kwietnia 2017r.

             Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych, przeznaczonych na ten cel, o kwalifikacji decydować będzie kolejność składania wniosków (wnioski, które nie zostaną uwzględnione do dofinansowania w tej edycji konkursu, przejdą w pierwszej kolejności do następnej edycji).

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy zapoznać się szczegółowo z Regulaminem konkursu WFOŚiGW w Gdańsku oraz Regulaminem przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Linia przeznaczonym na ww. cel, dostępnymi na stronie internetowej bip.gminalinia.pl,  www.gminalinia.pl (zakładka dla mieszkańca) oraz w Urzędzie Gminy Linia, pok. 7.

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Danuta Bigus – ref. ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – tel. 58 676 85 82 wew.71.