Stawki obowiązujące od 2023

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) od gruntów:
 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -1,08 zł od 1 m² powierzchni;
 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 

c) pozostałych od 1 m² powierzchni:
- letniskowych – 0,61 zł
- pozostałych – 0,58 zł
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,58 zł

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni;
 

2) od budynków lub ich części:
 

a) mieszkalnych – 0,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 

e) pozostałych:
- od budynków gospodarczych – 7,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od powierzchni garaży – 7,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków letniskowych – 9, 50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- innych – 9,50  zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1452; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1512).
 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 950,00 zł

 

b)od 5,5 tony do 9 ton włącznie 1400,00 zł
 

c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1550,00 zł
 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej bez względu na rodzaj zawieszenia:  
 

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
-o liczbie osi – dwie 2100,00 zł
-o liczbie osi - trzy 2200,00 zł
-o liczbie osi - cztery i więcej 2400,00 zł

 

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
-o liczbie osi - dwie 2100,00 zł
-o liczbie osi - trzy 2200,00 zł
-o liczbie osi - cztery i więcej 2400,00zł

 

c)równej lub wyższej niż 26 ton:
-o liczbie osi - dwie 2100,00 zł
-o liczbie osi - trzy 2200,00 zł
-o liczbie osi - cztery i więcej 2900,00 zł

 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej:
 

a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1600,00 zł
 

b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1800,00 zł
 

c)od 9 ton i poniżej 12 ton 1850,00 zł
 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów bez względu na rodzaj zawieszenia:
 

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
-o liczbie osi - dwie 2200,00 zł
-o liczbie osi - trzy i więcej 2250,00 zł

 

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub równej 36 ton:
-o liczbie osi - dwie 2350,00 zł
-o liczbie osi - trzy i więcej 2350,00 zł

 

c)wyższej niż 36 ton:
-o liczbie osi - dwie 2650,00 zł
-o liczbie osi - trzy i więcej 2950,00 zł

 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1600,00 zł
 

6. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą bez względu na rodzaj zawieszenia:
 

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
-o liczbie osi - jedna 1800,00 zł
-o liczbie osi - dwie 1850,00 zł
-o liczbie osi - trzy i więcej 1900,00 zł

 

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub równej 36 ton:
-o liczbie osi – jedna 1800,00 zł
-o liczbie osi - dwie 1850,00 zł
-o liczbie osi - trzy i więcej 1900,00 zł

 

c)wyższej niż 36 ton:
-o liczbie osi - jedna 1800,00zł
-o liczbie osi – dwie 2100,00zł
-o liczbie osi - trzy i więcej 2100,00 zł

 

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 

a)mniejszej niż 22 miejsca – 1850,00 zł
 

b)równej lub większej niż 22 miejsca – 2300,00 zł