„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia"- edycja 2018

         Konkurs na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

          Wójt Gminy Linia informuje , iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” edycja 2018 .

         W związku z powyższym  , Gmina Linia ( jako jednostka samorządu terytorialnego ) do dnia        
   08 czerwca 2018 roku, planuje wystąpić a wnioskiem o udzielenie dofinansowania na realizację  zadań , związanych z demontażem , zbieraniem, transportem , zabezpieczeniem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest , znajdujących się na terenie Gminy Linia (również takich , które znajdują się w miejscach do tego nieprzeznaczonych jak np. dzikie wysypiska śmieci).

      Zadania planowane do dofinansowania muszą spełniać następujące wymogi:

  1. Przeprowadzone zostaną na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
  2. Zgodne będą z opracowanym i przyjętym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest , obowiązującym na terenie gminy,
  3. Przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
    z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
     w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004r. Nr71, poz.649 z późn.zm.),
  4. Posiadać będą dokumentację fotograficzną obrazującą ich stan aktualny ( przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzna dokumentacja powykonawczą,

          Zebrane odpady zawierające azbest muszą być przekazane na składowisko docelowe (ostateczne miejsce unieszkodliwiania odpadów ) w terminie do daty rozliczenia zadania.

          Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych , które należy obliczyć w  oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. nie więcej niż 600zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu;
  2. nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu,

         W związku z powyższym , Urząd Gminy w Lini zwraca się z prośbą do wszystkich , którzy planują usunąć wyroby azbestowe ze swoich nieruchomości w roku 2018 i uzyskać na ten cel dofinansowanie, o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu , celem złożenia odpowiedniego wniosku.

     Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Linia w terminie do 30 maja 2018r.

          Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na ten cel , o kwalifikacji decydować będzie kolejność składania wniosków ( wnioski , które nie zostaną uwzględnione do dofinansowania w tej edycji konkursu , przejdą w pierwszej kolejności do kolejnej edycji )

         Przed przystąpieniem do konkursu prosimy zapoznać się szczegółowo z Regulaminem konkursu WFOŚiGW  w Gdańsku oraz Regulaminem przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Linia przeznaczonym na ww. cel, dostępnymi na stronie internetowej bip.gminalinia.pl , www.gmina linia.pl ( zakładka dla mieszkańca ) oraz w Urzędzie Gminy Linia.

 W przypadku pytań osoba do kontaktu jest Pani Danuta Bigus – ref. Ds. gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska – tel. 58 676 85 82 wew.91