Nadanie dziecku nazwiska w trybie art.90 k.r.i o nazwiska jakie nosiłoby dziecko z aktalnego małżeństwa matki/ojca

 1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty  

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną , który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą wspólnie złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenie, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko. Nadanie dziecku nazwiska w tym trybie nie jest możliwe, gdy nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka, przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. 
Oświadczenie analogiczne mogą złożyć małżonkowie także w sytuacji, gdy ojciec dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką dziecka. Nadanie dziecku nazwiska przysługującego dzieciom z aktualnego małżeństwa ojca nie jest jednak możliwe gdy dziecko nosi nazwisko matki albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka, przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest w każdym przypadku jego zgoda wyrażona osobiście. Przyjęcie oświadczeń następuje poprzez sporządzenie protokołu.
Wymagane dokumenty: dokumenty tożsamości matki/ojca dziecka i ich współmałżonka.

2. Miejsce załatwienia sprawy
- Pokój nr 15, "Urząd stanu cywilnego" zlokalizowany na piętrze.

3. Opłaty   
- przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej

4.Termin załatwienia sprawy
jeżeli akt urodzenia dziecka i akt małżeństwa jego rodziców znajdują się w rejestrze stanu cywilnego lub w księgach USC Linia – niezwłocznie
- jeżeli konieczne jest złożenie zlecenia do innego USC na wprowadzenie tych aktów do rejestru stanu cywilnego – w ciągu 10 dni roboczych
 
5. Podstawa prawna
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.583 ze zm.)  
- ustawa z dnia 28 listopada  2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.)