Stypendia

 STYPENDIUM SZKOLNE

          Stypendium   szkolne   może   otrzymać   uczeń   znajdujący   się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

►      KRYTERIUM DOCHODOWE

Dochód w rodzinie nie może przekroczyć: 514 zł netto na osobę

Dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczać: 634 zł
 

          Na podstawie art.8 ust 3 oraz 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 930 z późn. zm.) zwanej dalej ustawa o pomocy społecznej oraz Na podstawie §1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ZWERYFIKOWANYCH KRYTERIÓW DOCHODOWYCH ORAZ KWOT ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz.U. 2015 poz. 1058)

 

Dochód oblicza się dodając:

 

        Źródła miesięcznego dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (udokumentowane odpowiednimi orzeczeniami lub zaświadczeniami). Do których się zalicza:

  • wynagrodzenia za pracę i zasiłek rodzinny;
  • stałe zasiłki z pomocy społecznej;
  • emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne;
  • alimenty świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • zasiłek dla bezrobotnych;
  • świadczenia pielęgnacyjne;
  • zasiłek pielęgnacyjny;
  • dochody z prowadzenia działalności gospodarczej;
  • dodatki mieszkaniowe.

 

►    TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM -STYPENDIUM SZKOLNE na nowy Rok Szkolny 2016/2017 należy składać do 15 września 2016 roku