Otwarcie Kurhanów w Lewinku 14.10.2009r.

W dniu 14 października 2009 roku w Lewinie w gminie Linia odbyło się uroczyste otwarcie skansenu – cmentarzyska kurhanowego. W uroczystości uczestniczyli prof. Dr hab. Mariusz Ziółkowski z Uniwersytet Warszawski Instytut Archeologii – Zakład Antropologii Historycznej
Jan Szymański Archeolog – Uniwersytet Warszawski ,Monika Rogozińska Prezes O/Polskiego The Explorer Club, Mariusz Kaliszewski Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzebielino, Witold Sieciechowski Dyrektor Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Henryk Paner Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Łukasz Jabłoński – Wójt Gminy Linia, Stanisław Bigus Przewodniczący RG Linia, Józef Kotas Komisja Oświaty i Kultury RG, Kazimierz Bladowski - Sołtys wsi Lewino, Bogusława Engelbrecht z-ca Wójta, Mirosława Kuberna – Sekretarz Gminy oraz pracownicy Nadleśnictwa i muzeum archeologicznego w Gdańsku.
Przecięcia wstęgi dokonała Pani Monika Rogozińska, która tym samym została „matką chrzestną”
1.Po stanowisku kurhanowym oprowadzał gości Prof. Ziółkowski, który prowadził tam badania od 2004 roku. Następnie goście z uwagi na nie sprzyjającą pogodę udali się do Sali w GDK w Lini, gdzie wystąpiła Pani Monika Rogozińska - prezes O/Polskiego The Explorer Club. Stowarzyszenie to przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Linia na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz uchwały Nr 153/XXI/V/2008 Rady Gminy Linia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. Projekt dotyczył otwarcia skansenu na cmentarzysku kurhanowym w Lewinie. Było to zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

Pani prezes w swej prezentacji przedstawiła działalność The Explorers Club , czyli Klub Odkrywców - stowarzyszenie, założone w USA w 1905, które nastawione jest na promocję i postęp w badaniach terenowych, eksploracji naukowej oraz podtrzymania idei eksploracji. Oprócz tego działania Klubu obejmują dziedziny edukacji i służby publicznej, przez co zachęcają młodych ludzi do zajmowania się szeroko pojętą eksploracją nowych dziedzin.
Misją Klubu jest wspieranie eksploracji na lądzie, morzu, w powietrzu i przestrzeni, ze szczególnym naciskiem na nauki fizyczne i biologiczne. Jako światowe centrum eksploracji, The Explorers Club jest miejscem spotkań i platformą jednoczącą eksplorerów i naukowców całego świata.
Oddział Polski, propaguje odkrycia i wyniki eksploracji, szczególnie polskich badaczy, przypomina historię polskich odkryć i ich często zapomnianych bohaterów, organizuje prelekcje, opiniuje i wspiera wyprawy badawcze, zachęca młodych ludzi do podejmowania zawodów związanych z badaniami terenowymi.
Członkostwo Klubu jest dostępne dla wszystkich osób posiadających kwalifikacje i służących celom Klubu na różnych polach eksploracji i nauki. Klub ma charakter międzynarodowy, składa się z 30 oddziałów rozsianych po świecie, z tym, że większość z jego ok. 3000 członków zamieszkuje w USA. Wszystkie kontynenty i ponad 60 krajów są reprezentowane wśród członków Klubu.
Członkami Klubu byli lub są m. in.: zdobywcy biegunów Roald Amundsen i Robert Peary, lunonauci Buzz Aldrin i Neil Armstrong, żeglarz i archeolog Thor Heyerdahl, badaczka życia szympansów Jane Goodall, himalaiści Sir John Hunt, kierownik zwycięskiej wyprawy na Mount Everest i Sir Edmund Hillary, pierwszy zdobywca szczytu, archeolog oceaniczny Robert Ballard, znalazca wraków "Titanica" i "Bismarcka", Gilbert M. Grosvenor, prezes miesięcznika "National Geographic" i in.
Poczet członków honorowych otwierają: polarnik Sir Ernest Shackleton, lotnik Charles Lindbergh, prezydent Theodore Roosevelt, oceanograf William Beebe, geofizyk Jean G. Piccard, himalaiści Tenzing Norgay, Norman Dyhrenfuhrt, Don Walsh i Reinhold Messner.
Klub liczy ok. 3000 członków wybranych spośród wybitnych badaczy, odkrywców, uczonych z kilkunastu krajów. Ma 20 oddziałów w USA, oraz oddziały w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Indiach, Polsce, Rosji, Norwegii, Francji, Argentynie. Do Klubu nie można się zapisać, trzeba być wybranym przez Radę Dyrektorów spośród zaproszonych kandydatów.
Członkowie z Polski
Pierwszymi Polakami przyjętymi do Klubu byli: w 1920 Henryk Arctowski, polarnik, uczestnik pierwszej wyprawy zimującej w Antarktyce i Antoni Jurasz, lekarz, w 1977 Yaacov Adam, żeglarz, w 1977 Kazimierz Kordylewski, astronom, w 1979 Ryszard Schramm, polarnik i alpinista, w 1980 Stanisław Siedlecki, nestor polarników polskich i w 1982 Maciej Kuczyński speleolog i polarnik, do niedawna prezes Oddziału Polskiego.
Oddział Polski powstał w 1993. Liczy obecnie 21 członków: polarników, speleologów, żeglarzy, himalaistów, dziennikarzy, antropologa, archeologów. Oprócz wymienionych wyżej należą do niego:
Olgierd Budrewicz - dziennikarz i podróżnik,
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz - żeglarka,
Andrzej Ciszewski - speleolog,
Elżbieta Dzikowska - dziennikarka i podróżniczka,
Marek Kamiński - polarnik,
Bernard Koisar - speleolog,
Jarosław Kret - dziennikarz, podróżnik,
Maciej Kuczyński - speleolog i polarnik,
Elżbieta Lisowska, dziennikarz, podróżnik,
Andrzej Lisowski, dziennikarz, podróżnik,
Karol Myśliwiec - archeolog,
Agata Maria Olech, biolog polarny,
Ryszard Pawłowski - alpinista,
Stanisław Rakusa-Suszczewski - polarnik,
Monika Rogozińska, dziennikarka i podróżniczka,
Zdzisław Jan Ryn - andynista, prof. psychiatrii Collegium Medicum UJ,
Tomasz Schramm - polarnik,
Stanisław Szwarc-Bronikowski, filmowiec i podróżnik,
Zbigniew Święch - dziennikarz i popularyzator historii,
Krzysztof Wielicki - himalaista,
Mariusz Ziółkowski, archeolog.
Członkiem honorowym zamieszkałym w USA jest Jerzy Majcherczyk - kajakarz.
Zmarli: podróżnik Tony Halik, himalaista Andrzej Zawada, antropolog Andrzej Wierciński, badacz polarny Stanisław Siedlecki, Dariusz Bogucki - żeglarz polarny i Ryszard Schramm - badacz polarny i alpinista.
Następnie wystąpił Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński, który podziękował wręczając kwiaty Pani Prezes za wykład jak też za zainteresowanie badaniami w Lewinie stowarzyszenia o światowym zasięgu. Ponadto wójt złożył podziękowania Panu Mariuszowi Ziółkowskiemu za inicjatywę, zaangażowanie i osobisty wkład pracy włożony w badania archeologiczne i otwarcie skansenu. Pan Mariusz Ziółkowski jest zarazem v-ce prezesem The Explorers Club.
Takie same podziękowania Wójt złożył na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa w Strzebielinie Pana Mariusza Kaliszewskiego. Dzięki inicjatywie Pana Nadleśniczego, który przypominał jak musiał przekonać Pana profesora o tym, że na terenie Nadleśnictwa też są wg niego kurhany na podstawie obserwacji wykopalisk – Uniradze Gm. Stężyca, ponieważ we wszystkich dokumentach kopce te zostały sklasyfikowane jako pozostałości po hucie szkła.
Wójt Gminy Linia dziękował za wykonaną pracę, której efektem jest cenne odkrycie jak też produkt turystyczny oraz ścieżka edukacyjna.
Pan prof. M.Ziółkowski w swym wystąpieniu opowiedział o błędnym sklasyfikowaniu tego miejsca. Opowiadał o przebiegu prac, które nazwał pierwszymi szlifami dla studentów z UW Instytutu Archeologii. Zadeklarował dalsze prace. Chce rozkopać kolejny kurhan (jeden z największych), i będzie się ubiegał o dofinansowanie z Ministerstwa. Ocenił koszt tych prac na około 50 tys. zł.
Kolejno wystąpili Pan Mariusz Kaliszewski, który z ramienia Nadleśnictwa był partnerem w realizacji całego projektu.
Pan Henryk Paner zapewnił o wielkiej wartości odkrytego znaleziska, które przyczyni się do promocji tego miejsca i Gminy Linia.