Zmiana imienia (imion) i nazwiska w trybie decyzji administracyjnej

 1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) i nazwiska w trybie decyzji administracyjnej może złożyć do kierownika wybranego urzędu stanu cywilnego obywatel polski, zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, a także cudzoziemiec, który nabył w Polsce status uchodźcy. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka składa przedstawiciel ustawowy dziecka. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma być przekazany. Zmiany można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który nabył w Polsce status uchodźcy,  można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego. Nie można dokonać zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej chyba, że nazwisko takie nosi małżonek lub wstępni wnioskodawcy. Zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska. Zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju męskiego lub żeńskiego. Po zmianie nazwisko nie może mieć więcej niż dwóch członów, chyba, że zmiana dokonywana jest na nazwisko noszone przez wnioskodawcę zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo również posiada. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Decyzję administracyjną kierownik USC wydaje w takim przypadku po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem USC albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Polski mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem USC albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
Wymagane dokumenty:

  • pełnoletni wnioskodawca wniosek o zmianę swojego imienia (imion) lub (i) nazwiska, z ewentualnym rozciągnięciem zmiany na małoletnie dzieci, składa.
  • jeżeli zmiana imienia (imion) lub (i) nazwiska dotyczy tylko małoletniego dziecka wnioskodawca (rodzice, rodzic, a za zgodą sądu opiekuńczego opiekun prawny lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej ) składa wniosek.
  • jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub (i) nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
  • wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:
-imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
-wskazanie kierownika USC, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
-numer  PESEL, jeżeli został nadany,
-imię (imiona) i nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana
-imiona i nazwiska małoletnich dzieci, daty i miejsce ich urodzenia, numer PESEL oraz wskazanie miejsca sporządzenia ich aktów urodzenia, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
-adres do korespondencji,
-uzasadnienie,
-oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika USC lub nie została już wydana decyzja odmowna.
  • jeżeli wnioskodawcą jest jeden z rodziców, a drugi z rodziców żyje, adekwatnie do sytuacji niezbędne są:
-zgoda drugiego rodzica na zmianę imienia (imion) lub nazwiska dziecka lub rozciągnięcie na nie zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego wnioskodawcy, wyrażona osobiście, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub za pośrednictwem konsula RP
-prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców niebędącego wnioskodawcą
-prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zmianę imienia (imion) lub nazwiska dziecka na nazwisko jednego z rodziców – bez konieczności wyrażenia zgody przez drugiego
  • jeżeli o zmianę imienia (imion) lub nazwiska dziecka występuje opiekun prawny lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej niezbędne jest prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej wraz z zezwoleniem na wystąpienie z wnioskiem o zmianę
  • oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia (imion) lub nazwiska złożone osobiście, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub za pośrednictwem konsula RP
  • dokument tożsamości wnioskodawcy (jeżeli wniosek składany jest osobiście)
  • ewentualne inne dokumenty składane w celu uzasadnienia wniosku
2. Miejsce załatwienia sprawy
Pokój 15, zlokalizowany na piętrze budynku gminy.


3. Opłaty
- 37,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub (i) nazwiska
Opłaty należy dokonać w Kasie BG SIERAKOWICE, lub na oficjalne konto gminy:
BS SIERAKOWICE O/LINIA
Konto:  83 83 24 0001 0011 7027 2000 0010
 
Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

4.Termin załatwienia sprawy 
do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

5. Podstawa prawna
ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 10)
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 583 ze zm.)  
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
- ustawa z dnia 13 lutego 1984r.o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 389)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)