Zameldowanie na pobyt stały

 

miejsce załatwienia sprawy

84 - 223 Linia, ul. Turystyczna 15
e-mail: kancelaria@gminalinia.com.pl
tel.: 586768582, fax: 586768569

Godziny pracy Urzędu:
Od Poniedziałku do Piątku 7:30 – 15:30

Godziny pracy Kasy:
Od Poniedziałku do Piątku 8:00 – 13:00

 

wymagane dokumenty

- wypełniony druk meldunkowy „Zgłoszenie pobytu stałego” dostępny na stronie internetowej: www.gminalinia.com.pl 
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
• akt notarialny
• wypis z księgi wieczystej
• decyzja administracyjna
• orzeczenie sądu 

- zaświadczenie z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu gminy w Lini o nadaniu numeracji dla budynku - w przypadku meldowania się do nowo wybudowanego domu

sposób załatwienia sprawy

wydanie poświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały 

opłaty

bez opłat

czas załatwienia sprawy

od ręki

inne informacje

- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór do pobrania poniżej (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,
- obowiązku zameldowania się w nowym miejscu pobytu stałego należy dokonać najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, 

-w przypadku mieszkań komunalnych wymagane jest potwierdzenie uprawnień do lokalu dokonane na druku meldunkowym w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Lini (pokój 117, I piętro)

tryb odwoławczy

w przypadku odmowy zameldowania przysługuje prawo złożenia podania o zameldowanie na pobyt stały w drodze decyzji administracyjnej

podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010r. Nr 217, poz.1427 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2011r. Nr 220, poz. 1306 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. 2012r. poz. 347 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013r., poz. 267 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz.1628 ze zm.) 

druki

Zgłoszenie pobytu stałego 

https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/zgloszenie-pobytu-stalego.pdf


Wzór pełnomocnictwa do zameldowania

https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/wzor-pelnomocnictwa-do-zameldowania1.doc