Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na  podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli, stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych. Uzupełnienia  aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej. Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Powiadamia również o złożeniu wniosku drugiego z małżonków, w sytuacji gdy jeden z małżonków złożył wniosek o uzupełnienie aktu małżeństwa.

Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.
Wymagane dokumenty
- wniosek o dokonanie uzupełnienia 
- dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu)
- wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną  reprodukcję  tych materiałów
- wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego do wniosku należy załączyć ten dokument (musi on być w państwie wystawienia uznawany za dokument stanu cywilnego) lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają uzupełnieniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.
 
2. Miejsce załatwienia sprawy
- Pokój nr 15, "Urząd stanu cywilnego" zlokalizowany na piętrze.

3. Opłaty
- 39 zł - za wydanie  odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnieniu aktu

-17 zł od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej

Opłaty należy dokonać w Kasie BG SIERAKOWICE, lub na oficjalne konto gminy:

BS SIERAKOWICE O/LINIA
Konto:  83 83 24 0001 0011 7027 2000 0010
 
4.Termin załatwienia sprawy
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki
W sprawach wymagających prowadzenia postępowania – do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

5. Podstawa prawna
- ustawa z dnia 28 listopada  2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.) 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)