Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

 

 

miejsce załatwienia sprawy

84 - 223 Linia, ul. Turystyczna 15
e-mail: kancelaria@gminalinia.com.pl
tel.: 586768582, fax: 586768569

Godziny pracy Urzędu:
Od Poniedziałku do Piątku 7:30 – 15:30

Godziny pracy Kasy:
Od Poniedziałku do Piątku 8:00 – 13:00

wymagane dokumenty

• wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" dostępny na stronie internetowej:
GminaLinia.com.pl
• ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo 

sposób załatwienia sprawy

wymeldowanie z pobytu czasowego 

opłaty

- bez opłat,

- w przypadku pobrania zaświadczenia - opłata skarbowa 17 zł

czas załatwienia sprawy

od ręki

inne informacje

- wymeldowania można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu
- wymeldowania dokonuje się osobiście lub poprzez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór do pobrania poniżej (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę małoletnią lub inną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu 

tryb odwoławczy

---- 

podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010r. Nr 217, poz.1427 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2011r. Nr 220, poz. 1306 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. 2012r. poz. 347 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013r., poz. 267 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz.1628 ze zm.) 

druki

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/wymeldowanie-z-pobytu-czasowego.pdf

 

Wzór pełnomocnictwa
https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/wzor-pelnomocnictwa-do-zameldowania1.doc

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia
https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-stanie-cywilnym.pdf