„Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”

Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw kopalnych przez domowe kotłownie oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Luzino, Linia, Łęczyce, Gniewino i Miasto Reda. Sposób realizacji celów zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych, PV i pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz na budynkach użyteczności publ. i 2 spółkach znajdujących się terenie Gmin.

Produktami projektu będą zainstalowane instalacje wykorzystujące OZE w ilości: 15 kpl. instalacji solarnych, 105 kpl. instalacji fotowoltaicznych i 3 szt. pomp ciepła. W wyniku montażu instalacji zwiększona zostanie zdolność wytwarzania energii odnawialnej o 2,04 MW. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty ekologiczne:

- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową na poziomie 3027314 kWh/rok

- redukcja emisji CO2 na poziomie 1478,70 MgCO2/rok

- zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkańców gmin o ponad 1 mln złotych rocznie.

W ramach projektu planuje się następujące dział. inwest.:

- 15 kpl. instalacji solarnych dla mieszkańców

- 71 kpl instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców

- 31 kpl. instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznych

- 1 zestaw pomp ciepła (2 połączone kaskadowo) i 1 kpl paneli fotowoltaicznych dla szkoły w Strzepczu

- 2 kpl paneli fotowoltaicznych w spółkach z o.o. ze 100% udziałem Gminy Gniewino.

- Pompa ciepła 318 kWp i 1 kpl PV (50 kW) – Centrum Sportowo-Konferencyjne Sp.z o.o.

 

Wartość ogółem: 10 292 137,26 zł

Wydatki kwalifikowalne: 8 970 704,81zł

Wnioskowane dofinansowanie UE: 7 625 099,08 zł

Poziom dofinansowania [%] UE: 85 %

 

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych mieszkańców poszczególnych gmin i użyteczności publicznej oraz na gruncie. Ponadto projekt obejmuje montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz budowę gruntowej pompy ciepła. Rozmieszczenie, rodzaj oraz ilość instalacji objętych jednym projektem przedstawia tabela:

L.p.

Gmina

Ilość instalacji solarnych

Ilość instalacji fotowoltaicznych - prywatne

Ilość instalacji fotowoltaicznych – publiczne, w tym spółki

Ilość gruntowych pomp ciepła (szkoła Strzepcz)

Suma

 

1

Luzino

14

49

15

0

78

2

Reda

0

8

7

0

15

3

Linia

0

3

5

2

10

4

Łęczyce

1

11

4

0

16

5

Gniewino

0

0

2

0

2

Razem w gminach / Razem Projekt

 

15

 

71

 

33

 

2

 

121