„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia"- edycja 2019

Konkurs na usuwanie wyrobów zawierających azbest

           Wójt Gminy Linia informuje , iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” edycja 2019 .

         W związku z powyższym, Gmina Linia ( jako jednostka samorządu terytorialnego ) do dnia        
31 lipca 2019 roku, planuje wystąpić z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na realizację  zadań , związanych z demontażem , zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest , znajdujących się na terenie Gminy Linia (również takich , które znajdują się w miejscach do tego nieprzeznaczonych jak np. dzikie wysypiska śmieci).

      Zadania planowane do dofinansowania muszą spełniać następujące wymogi:

  1. Przeprowadzone zostaną na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
  2. Zgodne będą z opracowanym i przyjętym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest , obowiązującym na terenie gminy,
  3. Przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
    z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
     w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004r. Nr71, poz.649 z późn.zm.),
  4. Posiadać będą dokumentację fotograficzną obrazującą ich stan aktualny (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacja powykonawczą.

          Zebrane odpady zawierające azbest muszą być przekazane na składowisko docelowe (ostateczne miejsce unieszkodliwiania odpadów ) w terminie do daty rozliczenia zadania.

          Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych , które należy obliczyć w  oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu;
  2. nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu,

         W związku z powyższym, Urząd Gminy w Lini zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy planują usunąć wyroby azbestowe ze swoich nieruchomości w roku 2019 i 2020 roku oraz uzyskać na ten cel dofinansowanie, pod warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed 31 maja 2019 r. 
o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu , celem złożenia odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami (oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, informacji dotyczącej posiadanych wyrobów zawierających azbest, dokumentacji zdjęciowej).

             Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Linia w terminie do 22 lipca 2019 roku.

         Przed przystąpieniem do konkursu prosimy zapoznać się szczegółowo z Regulaminem konkursu WFOŚiGW  w Gdańsku, dostępnym na stronie internetowej bip.gminalinia.pl, www.gminalinia.pl  (zakładka dla mieszkańca ) oraz w Urzędzie Gminy Linia.

Po zakwalifikowaniu do konkursu należy uzupełnić wniosek o dokumenty zawarte w załączniku
nr1 do Regulaminu konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019), dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Linia oraz WFOŚiGW
w Gdańsku.

 W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Pani Agnieszka Butryn – mł. ref. ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – tel. 58 676 85 82 wew.42

www.wfos.gdansk.pl