Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego

 I. Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

 
1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty
W razie zaginięcia  lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego treść aktu stanu cywilnego sporządzonego przed 01.03.2015r. podlega odtworzeniu w formie czynności materialno-technicznej przez kierownika USC, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony. Odtworzenia dokonuje się na wniosek złożony do   kierownika wybranego urzędu stanu cywilnego  przez osobę, której akt dotyczy, osobę, która posiada w tym interes prawny, a w przypadku odtworzenia aktu zgonu również osobę, która wykaże interes faktyczny. Odtworzenie polega na wpisaniu do rejestru stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego wraz z adnotacją w akcie o odtworzenie. Treść aktu podlegającego odtworzeniu ustala się na podstawie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, odpisu księgi stanu cywilnego, jeżeli został sporządzony, lub innych dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, które zawierają dane wymagane do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego. Niezbędne jest również złożenie przez wnioskodawcę zaświadczenia o nieposiadaniu księgi, wydane przez USC właściwy ze względu na miejsce zdarzenia. Kierownik USC odmawia dokonania odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, jeżeli na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę nie można ustalić, czy zdarzenie faktycznie nastąpiło, lub jeżeli przedłożony dokument wywołuje wątpliwości co do jego autentyczności.
Wymagane dokumenty:
- wniosek o odtworzenie aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu wraz z oświadczeniem, że wnioskodawca nie występował dotychczas z wnioskiem o odtworzenie aktu do żadnego polskiego urzędu stanu cywilnego
- dokument  tożsamości wnioskodawcy (do wglądu)
- zaświadczenie o nieposiadaniu księgi z właściwego USC
- dokumenty dowodowe pozwalające stwierdzić, że akt był sporządzony i ustalić jego treść ( w formie protokołu mogą być uwzględnione oświadczenia stron i świadków)
- pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika
 
II. Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami. Wniosek o odtworzenie treści takiego dokumentu rozpatruje   kierownik wybranego USC, do którego wniosek został złożony przez osobę, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inną osobę ze względu na interes prawny, lub osobę, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon. Jeżeli wniosek złożony został do konsula, przesyła on ten wniosek do kierownika USC wybranego przez wnioskodawcę. Treść odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zamieszcza się w rejestrze stanu cywilnego, w formie aktu stanu cywilnego, zamieszczając adnotację o odtworzeniu. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Polsce, kierownik USC na wniosek osoby, której akt dotyczy, dostosowuje pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej. Kierownik USC odmawia dokonania odtworzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu bezspornie potwierdzającego odtworzenie lub potwierdza on zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon, lub odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.
Wymagane dokumenty:
- wniosek o odtworzenie aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu wraz z oświadczeniem, że wnioskodawca nie występował dotychczas z wnioskiem o odtworzenie aktu do żadnego polskiego urzędu stanu cywilnego oraz, że nie dokonano transkrypcji aktu do polskich ksiąg
- dokument  tożsamości wnioskodawcy (do wglądu) 
- dokumenty dowodowe pozwalające stwierdzić, że akt był sporządzony i ustalić jego treść ( w formie protokołu mogą dodatkowo być uwzględnione oświadczenia stron i świadków).  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula
- pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika
 
2. Miejsce załatwienia sprawy
- Pokój nr 15, "Urząd stanu cywilnego" zlokalizowany na piętrze.

3. Opłaty
- 39 zł - za wydanie  odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu odtworzenia
-17 zł od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej
 
Opłaty należy dokonać w Kasie BG SIERAKOWICE, lub na oficjalne konto gminy:
BS SIERAKOWICE O/LINIA
Konto:  83 83 24 0001 0011 7027 2000 0010
Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

4.Termin załatwienia sprawy
 
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki
 W sprawach wymagających prowadzenia postępowania – do 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

5. Podstawa prawna
- ustawa z dnia 28 listopada  2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.) 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)