Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

miejsce załatwienia sprawy

 84 - 223 Linia, ul. Turystyczna 15

e-mail: kancelaria@gminalinia.com.pl
tel.: 586768582, fax: 586768569

Godziny pracy Urzędu:
Od Poniedziałku do Piątku 7:30 – 15:30

Godziny pracy Kasy:
Od Poniedziałku do Piątku 8:00 – 13:00

wymagane dokumenty

- wypełniony druk „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Poskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” dostępny na stronie internetowej: www.gminalinia.com.pl
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu) 

sposób załatwienia sprawy

przyjęcie zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

opłaty

- bez opłat,

- w przypadku pobrania zaświadczenia - opłata skarbowa 17 zł

czas załatwienia sprawy

od ręki

inne informacje

- osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd (najpóźniej w dniu wyjazdu) oraz powrót (najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu)
- za osobę małoletnią lub inną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zgłoszenia wyjazdu zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór dostępny poniżej(art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 

tryb odwoławczy

---- 

podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010r. Nr 217, poz.1427 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2011r. Nr 220, poz. 1306 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. 2012r. poz. 347 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013r., poz. 267 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz.1628 ze zm.) 

druki

 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/Zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-Rzeczypospolitej-Polsk.pdf

 

Wzór pełnomocnictwa
https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/wzor-pelnomocnictwa-do-zameldowania1.doc


Wniosek o wydanie zaświadczenia
https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-stanie-cywilnym.pdf