POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Kwalifikacja Osób do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lini informuje, że od  lutego 2022 roku rozpoczyna kwalifikację osób do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021.

Przyznanie pomocy wymaga weryfikacji sytuacji dochodowej. W przypadku, gdy aktualna sytuacja dochodowa i życiowa nie jest znana OPS, konieczne będzie dostarczenie dokumentów świadczących o aktualnej sytuacji rodziny.

Pragniemy zaznaczyć, że pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł na osobę w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini po pozytywnym zakwalifikowaniu, wydaje skierowanie do udzielenia pomocy POPŻ.

Wzór oświadczenia do otrzymywania pomocy żywnościowej oraz wymaganego zaświadczenia   o dochodach dostępny w załączniku.