Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja

 1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty

Zawarcie małżeństwa cywilnego następuje z zachowaniem uroczystej formy zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wybranym przez nowożeńców urzędzie stanu cywilnego.
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch pełnoletnich świadków oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście. Inne przeszkody małżeńskie wymienia Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 11 § 1, art. 12 § 1, art. 13 § 1, art. 14 § 1, art. 15 § 1 (ubezwłasnowolnienie całkowite, choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy, pozostawanie w związku małżeńskim, pokrewieństwo w linii prostej oraz powinowactwo w linii prostej, stosunek przysposobienia).Nie może zawrzeć małżeństwa rodzeństwo rodzone i przyrodnie. Nie jest również możliwe zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika bez złożenia należytego pełnomocnictwa (art.16).
O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem USC. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, mogą nosić wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko, albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku takiego połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Kwestię nazwiska dzieci i tryb składania oświadczeń  w tej sprawie określa art. 88 w powiązaniu z art. 90 k.r.i o.

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem USC w Polsce osobiście przedstawia wybranemu kierownikowi dokument tożsamości oraz składa:

- pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa składane pod rygorem  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zapewnienie ważne jest przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- zezwolenie sądu wraz z pełnomocnictwem jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika.

   Obywatel Polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie lub nieistnienie małżeństwa. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

- odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa albo ustalającego nieistnienie małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce składa:

- zapewnienie;
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu, nieistnieniu albo odpis dokumentu zastępującego powyższe adnotacje;
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

Składane dokumenty zagraniczne powinny być przetłumaczone na język polski (za wyjątkiem odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego) przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

 W przypadku gdy otrzymanie któregoś z wymienionych dokumentów napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, właściwy sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.

Po złożeniu dokumentów obowiązuje miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa cywilnego. Kierownik USC może z ważnych względów zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu po rozpatrzeniu uzasadnionego wniosku . Akt małżeństwa sporządza się na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 Małżeństwo może być zawarte również poza lokalem USC przez osobę w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawioną wolności – bez dodatkowej opłaty. Na wniosek innych osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński  poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce (w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy) zapewnia zachowanie uroczystej formy zawarcia związku małżeńskiego oraz bezpieczeństwo osób obecnych w czasie ceremonii. Obowiązuje w tym przypadku dodatkowa opłata.

 Mężczyzna i kobieta będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem składając dokumenty określone w art. 76 Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami w prawie cywilnym kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego wydaje

- w 2 egzemplarzach ważne przez 6 miesięcy zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- w 3 egzemplarzach druk zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego (zaświadczenie wypełniają i podpisują uprawnieni duchowni. Podpisy składają również osoby zawierające małżeństwo i świadkowie).

Podstawą wydania zaświadczeń jest złożenie przez nupturientów identycznych  dokumentów jak w przypadku małżeństw zawieranych przed kierownikiem USC.

Po zawarciu małżeństwa wyznaniowego ze skutkami w prawie cywilnym duchowny przed upływem 5 dni od daty jego zawarcia, przekazuje (przesyła) wypełnione zaświadczenie o złożeniu w jego obecności oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (wraz z zaświadczeniem stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa)  do USC właściwego ze względu na miejsce jego zawarcia. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni ustawowo wolnych od pracy.Akt małżeństwa USC sporządza najpóźniej w następnym dniu po otrzymaniu zaświadczeń.

2. Miejsce załatwienia sprawy
 Pokój nr 15, "Urząd stanu cywilnego" zlokalizowany na piętrze, Urząd Gminy Linia
- uroczyste zawarcie małżeństwa - wg ustaleń

3. Opłaty
- 84 zł- za sporządzenie aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawierany jest na terenie innej gminy opłatę należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce jego zawarcia
- 39 zł- za ewentualne wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
- 1000 zł – za zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego w miejscu wskazanym (art. 85 ust. 5 p.a.s.c.)

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku spółdzielczego Sierakowice
Gmina Linia nr rachunku bankowego: BS SIERAKOWICE O/LINIA Konto:  83 83 24 0001 0011 7027 2000 0010

Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

4.Termin załatwienia sprawy
-
 jeżeli dostępne dokumenty pozwalają na przyjęcie zapewnienia i wydanie zaświadczeń - zaświadczenia wydaje się bezzwłocznie
- jeżeli niezbędne jest złożenie do innego USC zlecenia na przeniesienie wymaganego aktu/ów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego zapewnienie przyjmuje się i wydaje zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych
- akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa przed kierownikiem USC lub otrzymaniu zaświadczenia, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego

5. Podstawa prawna
ustawa z dnia 28 listopada  2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.) 
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.583 ze zm.)  
- ustawa z dnia 13 lutego 1984r.o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 389)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. poz. 180)
- rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).