Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, a za granicą przed konsulem RP, powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Osoba rozwiedziona przedkłada swój dokument tożsamości (dowód lub paszport) i składa dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Przyjęcie oświadczenia przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego albo konsula o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul. Jeżeli małżeństwo zarejestrowane zostało w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lini, wzmianka dodatkowa o powrocie przez osobę rozwiedzioną do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dołączana jest do aktu małżeństwa bezpośrednio po złożeniu oświadczenia. Jeżeli małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, protokół przyjęcia oświadczenia kierownik USC w Lini przesyła do USC właściwego ze względu na miejsce rejestracji małżeństwa w terminie 1 dnia roboczego od sporządzenia tego protokołu.
Po upływie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego zmiana nazwiska może być dokonana z ważnych powodów na wniosek strony złożony w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska.

2. Miejsce załatwienia sprawy
- Pokój nr 15, "Urząd stanu cywilnego" zlokalizowany na piętrze.
 
3. Opłaty
- 11zł - za sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.
 Opłaty należy dokonać w Kasie BG SIERAKOWICE, lub na oficjalne konto gminy:
BS SIERAKOWICE O/LINIA
Konto:  83 83 24 0001 0011 7027 2000 0010
 
4.Termin załatwienia sprawy 
- jeżeli małżeństwo zarejestrowano w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lini – niezwłocznie
- jeżeli małżeństwo zarejestrowano w innym USC przyjęcie dokumentowanego protokołem oświadczenia następuje po przeniesieniu przez właściwego kierownika USC aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego – tj. w terminie do 10 dni roboczych
 
5. Podstawa prawna
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.583, ze zm.)
ustawa z dnia 28 listopada  2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.)
- ustawa z dnia 13 lutego 1984r.o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 389)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.)
- rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).