Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywatela Ukrainy

 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) dała możliwość obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jesy uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowej.