Zgłoszenie i rejestracja urodzenia dziecka

1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce jego urodzenia. Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia oraz protokołu zgłoszenia urodzenia. Karty urodzenia SPSZOZ w Lini przekazuje kierownikowi miejscowego  USC, w terminie 3 dni, a karty martwego urodzenia w ciągu 1 dnia - od dnia ich sporządzenia. Protokół zgłoszenia urodzenia sporządza USC na podstawie ustnego zgłoszenia. Zgłoszenia urodzenia dokonują: matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka dziecka, która ukończyła 16 lat, dokonuje zgłoszenia urodzenia dziecka, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe- w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik USC sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu. Imię dziecka wybierane jest wówczas również z urzędu, o czym w akcie urodzenia zamieszcza się adnotację. 

Osoba zgłaszająca urodzenie przedkłada: 
- dowody osobiste rodziców dziecka
- składa pełnomocnictwo i przedkłada swój dowód osobisty – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa

Sporządzając akt urodzenia USC w Lini dokona jednocześnie zameldowania dziecka i za pośrednictwem Systemu Rejestrów Państwowych wygeneruje dla noworodka nr PESEL, wręczając pisemną informację o tym numerze osobie zgłaszającej urodzenie.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania, orzeczenia separacji lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Jeżeli ojcostwo dziecka nie zostało prawnie ustalone wpisuje się do aktu urodzenia dziecka jako imię ojca – imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w braku takiego wskazania – imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca (art. 61 ust. 2 p.a.s.c.).

W sytuacji gdy istnieje z mocy prawa domniemanie ojcostwa męża matki, nastąpiło uznanie ojcostwa dziecka, albo sądowe ustalenie ojcostwa, pełnomocnictwo winno być sporządzone na  ze wskazaniem imienia (imion), jakie nadają dziecku rodzice. Jeżeli stosownie do przepisu k.r.i o. nie zachodzi domniemanie, że ojcem jest mąż matki i nie nastąpiło uznanie ojcostwa, ani sądowe ustalenie ojcostwa, pełnomocnictwo powinno być sporządzone na  ze wskazaniem zarówno imienia (imion) dziecka, jak i imienia, które ma być wpisane do aktu jako imię ojca. W przypadku braku tego wskazania USC wpisuje do aktu urodzenia jako imię ojca imię wybrane przez kierownika USC.

Rodzice dziecka niepozostający w związku małżeńskim, którzy chcą złożyć w chwili sporządzenia aktu urodzenia w USC w Lini oświadczenie o uznaniu ojcostwa ojca biologicznego, winni zgłosić się w urzędzie osobiście.
Bez procedury sądowej nie może być jednak uznane:
- dziecko gdy rodzice lub rodzic są niepełnoletni (osoba, która ukończyła 16 lat, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym)
- dziecko matki rozwiedzionej lub pozostającej w separacji, jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, separacji (także unieważnienia małżeństwa) do dnia urodzenia dziecka nie upłynęło co najmniej 300 dni
- dziecko wdowy, jeżeli od zgonu męża do dnia urodzenia dziecka nie minęło 300 dni.

W przypadku gdy od ustania małżeństwa, orzeczenia separacji lub jego unieważnienia, nie minęło 300 dni, domniemanie ojcostwa męża matki może być obalone wyłącznie poprzez   prawomocne orzeczenie sądu o zaprzeczeniu jego ojcostwa. Orzeczenie takie umożliwia uznanie ojcostwa dziecka przez ojca biologicznego. 

Wybierając dla dziecka imię (imiona), należy pamiętać, że kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia w formie zdrobniałej, o charakterze  ośmieszającym lub nieprzyzwoitym, a także imienia niewskazującego, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, na płeć dziecka.
Imię (imiona) mogą być w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmienione na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego kierownikowi USC przez rodziców dziecka.

Kwestię nazwiska dziecka regulują w szczególności art. 88, art. 89, art. 90  i  art. 901 k.r. i o.
Jeżeli dziecko urodziło się martwe sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi”, że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, SPSZOZ nie przekazuje do USC karty martwego urodzenia, a urząd nie sporządza aktu urodzenia.
 
2. Miejsce załatwienia sprawy
 Pokój nr 15, "Urząd stanu cywilnego" zlokalizowany na piętrze, Urząd gminy Linia

3. Opłaty
- sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia, wydawany bezpośrednio po jego sporządzeniu, wolne są od opłaty skarbowej

4.Termin załatwienia sprawy 
Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia a w przypadkach określonych w art. 17 p.a.s.c. – najpóźniej następnego dnia

5. Podstawa prawna
ustawa z dnia 28 listopada  2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.) 
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.583 ze zm.)      
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia ( Dz. U. poz. 171)
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1984)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.)