Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia - po wystąpieniu klęski żywiołowej 2017 r.

 DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE AZBESTU Z TERENU GMINY LINIA
- PO WYSĄPIENIU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - 2017 r.

Urząd Gminy Linia informuje, że pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej, których wystąpienie zostanie potwierdzone przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Środki przeznaczone na dofinansowanie ww. zadań udostępnione będą przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

W wyniku zadania z Gminy Linia został usunięty azbest o łącznej masie 17,83 Mg.

Pozyskano kwotę dofinansowania 14264,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. 

www.wfos.gdansk.pl