Sprostowanie aktu stanu cywilnego

 1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził. Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej. Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego. Powiadamia również o złożeniu wniosku drugiego z małżonków, w sytuacji gdy jeden z małżonków złożył wniosek o sprostowanie aktu małżeństwa.

Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika USC nie jest możliwe wyłącznie na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego stwierdzających zdarzenie wcześniejsze i dotyczących tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, także innych dokumentów zagranicznych potwierdzających stan cywilny wydanych w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego – sprostowania dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub kierownika USC.
Wymagane dokumenty
- wniosek o dokonanie sprostowania 
- dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu)
- wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną  reprodukcję  tych materiałów
- wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego do wniosku należy załączyć ten dokument (musi on być w państwie wystawienia uznawany za dokument stanu cywilnego) lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.
 
2. Miejsce załatwienia sprawy
- Pokój nr 15, "Urząd stanu cywilnego" zlokalizowany na piętrze.

3. Opłaty
- 39 zł - za wydanie  odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania aktu
- 17 zł od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej

Opłaty należy dokonać w Kasie BG SIERAKOWICE, lub na oficjalne konto gminy:

BS SIERAKOWICE O/LINIA
Konto:  83 83 24 0001 0011 7027 2000 0010
 
4.Termin załatwienia sprawy
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki
W sprawach wymagających prowadzenia postępowania – do 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

5. Podstawa prawna
- ustawa z dnia 28 listopada  2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.) 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)