Zmiana imienia (imion) dziecka przed upływem 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty
Imię (imiona) dziecka mogą być w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmienione na podstawie oświadczenia rodziców złożonego przed wybranym kierownikiem USC na terenie Polski lub przed polskim konsulem. Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik USC albo konsul. Zmiana może być dokonana tylko raz i dotyczy imienia (imion) wpisanego do aktu urodzenia w dniu jego sporządzenia. Polegać może na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpienia dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodania drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka. Wnioskując o zmianę imienia (imion) dziecka, należy pamiętać, że kierownik USC odmawia przyjęcia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia w formie zdrobniałej, o charakterze ośmieszającym lub nieprzyzwoitym, a także imienia niewskazującego, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, na płeć dziecka. Kierownik USC, który przyjął oświadczenie rodziców dziecka o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia, przesyła protokół kierownikowi USC właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka. Rodzice dziecka zgłaszając się osobiście w USC przekładają do wglądu swoje dowody tożsamości.

2. Miejsce załatwienia sprawy
Pokój nr. 15, zlokalizowany na piętrze budynku gminy.

3. Opłaty
11 zł – za przyjęcie do protokołu oświadczenia rodziców o zmianie imienia (imion) dziecka.
Opłaty należy dokonać w Kasie BG SIERAKOWICE, lub na oficjalne konto gminy:
BS SIERAKOWICE O/LINIA
Konto:  83 83 24 0001 0011 7027 2000 0010
Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

4.Termin załatwienia sprawy
jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego lub w księgach USC Linia – niezwłocznie
- jeżeli konieczne jest złożenie zlecenia do innego USC na wprowadzenie aktu urodzenia dziecka do rejestru stanu cywilnego – w ciągu 10 dni roboczych
 
5. Podstawa prawna
ustawa z dnia 28 listopada  2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.) 
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.583 ze zm.)  
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.) 
- rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).