System Informacji Przestrzennej Gminy Linia

 

 System Informacji Przestrzennej Gminy Linia

www.linia.e-mapa.net

System Informacji Przestrzennej Gminy Linia otwiera się po kliknięciu w powyższy link. 
Można tam poglądowo sprawdzić przeznaczenie działek oraz wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.