ZGŁASZANIE PIECY DO REJESTRU CEEB

  Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 2127) utworzona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB), która nakłada nowe obowiązki na właścicieli/zarządców budynków/lokali.

WNIOSEK ON LINE >>> https://zone.gunb.gov.pl/

Zgodnie z w/w ustawą każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

 

Terminy:

Nowo budowane budynki/lokale - w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw

Istniejące budynki/lokale - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r.

Deklarację będzie można składać po 1 lipca 2021 r. :

  • w formie elektronicznej bezpośrednio na stronie CEEB
  • w formie pisemnej w Urzędzie Giny Linia, ul. Turystyczna 15,