Oświadczenie małżonków o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

 1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty

Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka składane są jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Jednak przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć  przed kierownikiem USC zgodnie oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia o wyborze nazwiska, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane. Oświadczenia wyznaczają zarazem nazwisko kolejnych dzieci tych małżonków. Ramy wyboru i kształtowania nazwiska dziecka przy składaniu oświadczeń wyznacza art. 88 § 1 w powiązaniu  z art. 90 1  k.r.i o. Art. 88 § 1 stanowi, że „dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.” Ponieważ nazwiska rodziców dziecka mogą być dwuczłonowe art. 90 ustanawia zakaz przekraczania dwuczłonowości nazwiska dziecka, przez określenie, że nazwisko dziecka utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka nie może składać się z więcej niż dwóch członów, a w skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegających połączeniu, chyba, że w wyniku połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są jednakowe. Z oświadczeń małżonków o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa kierownik USC sporządza protokół. Do aktu małżeństwa rodziców dziecka w rejestrze stanu cywilnego dołącza się wzmiankę dodatkową.
Wymagane dokumenty: - dokumenty tożsamości rodziców.
                                                                                     
2. Miejsce załatwienia sprawy
- Pokój nr 15, "Urząd stanu cywilnego" zlokalizowany na piętrze.

3. Opłaty
11 zł – za przyjęcie do protokołu oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków.
Opłaty należy dokonać w Kasie BG SIERAKOWICE, lub na oficjalne konto gminy:
BS SIERAKOWICE O/LINIA
Konto:  83 83 24 0001 0011 7027 2000 0010
Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

 4.Termin załatwienia sprawy
jeżeli akt małżeństwa rodziców dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego lub w księgach USC Linia – niezwłocznie
- jeżeli konieczne jest złożenie zlecenia do innego USC na wprowadzenie aktu małżeństwa rodziców dziecka do rejestru stanu cywilnego – w ciągu 10 dni roboczych

5. Podstawa prawna
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.583 ze zm.)  
- ustawa z dnia 28 listopada  2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.) 
- rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).