„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia"- edycja 2016

 a) NAZWA ZADANIA

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu  gminy Linia"- edycja 2016

b) KOSZT KWALIFIKOWANY ZADANIA (w PLN)

- Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 64 124,16 zł.

c) KWOTA ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w GDAŃSKU (w PLN)

- Gmina Linia na podstawie umowy dotacji nr WFOS/D/III-13/157/2016/AZBEST-2016 uzyskała dofinansowanie w wysokości 54 505,54zł. co stanowi 85,00% kosztu kwalifikowanego całkowitego zadania.

d) INFORMACJĘ O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW  w GDAŃSKU

- WFOŚiGW w Gdańsku wypłaci dotację ze środków własnych w 35% i udostępnionych przez NFOŚiGW w 50% kosztu kwalifikowanego.

e) OPIS ZADANIA, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

- Usuwanie wyrobów zawierających  azbest      z terenu  gminy Linia"- edycja 2016, na które otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    w   Gdańsku    (www.wfosigw.gda.pl)   z   Programu Priorytetowego   NFOSiGW   pn.:   „Gospodarowanie   odpadami innymi   niż   komunalne.   Część   2)   -   Usuwanie   wyrobów zawierających azbest Zadanie polegało na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania zaplanowano usunięcie 83,435 Mg wyrobów (co stanowi ok. 6180,37m2) z azbestem z 24 nieruchomości z terenu Gminy Linia, całe zadanie obejmie osoby fizyczne.

f) AKTYWNY ODNOŚNIK DO STRONY WFOŚiGW w GDAŃSKU

>>> www.wfosigw.gda.pl<<<