Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

miejsce załatwienia sprawy

84 - 223 Linia, ul. Turystyczna 15
e-mail: kancelaria@gminalinia.com.pl
tel.: 586768582, fax: 586768569

Godziny pracy Urzędu:
Od Poniedziałku do Piątku 7:30 – 15:30

Godziny pracy Kasy:

Od Poniedziałku do Piątku 8:00 – 13:00.

wymagane dokumenty

- wypełniony druk meldunkowy „Zgłoszenie pobytu czasowego” dostępny na stronie internetowej: 
www.gminalinia.com.pl
- pozostałe dokumenty:
• obcokrajowcy spoza UE: ważny paszport oraz wiza lub karta pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;
• obywatel UE: ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub w przypadku braku zaświadczenia wymagane jest złożenie oświadczenia o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP;
• członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem UE: ważny dokument podróży oraz ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
• akt notarialny
• wypis z księgi wieczystej
• decyzja administracyjna
• orzeczenie sądu 

- zaświadczenie z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lini o nadaniu numeracji dla budynku - w przypadku meldowania się do nowo wybudowanego domu

sposób załatwienia sprawy

zameldowanie na pobyt czasowy 

opłaty

- bez opłat

- w przypadku pobrania zaświadczenia opłata skarbowa 17 zł

czas załatwienia sprawy

od ręki

inne informacje

- dokumenty legalizujące pobyt obcokrajowców w RP wydaje Wojewoda Pomorski - wnioski składa się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku
- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór do pobrania poniżej (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca chyba, że ich pobyt na terenie RP nie przekracza 14 dni
- pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
-w przypadku mieszkań komunalnych wymagane jest potwierdzenie uprawnień do lokalu dokonane na druku meldunkowym w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Gminy Linia.

 

tryb odwoławczy

---- 

podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010r. Nr 217, poz.1427 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2011r. Nr 220, poz. 1306 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. 2012r. poz. 347 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013r., poz. 267 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz.1628 ze zm.) 

druki

Zgłoszenie pobytu czasowego

https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/zgloszenie-pobytu-czasowego.pdf


Wzór pełnomocnictwa do zameldowania

https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/wzor-pelnomocnictwa-do-zameldowania1.doc
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

https://www.gminalinia.com.pl/files/download/2775/Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-stanie-cywilnym.pdf