Wydawanie zaświadczeń stwierdzających , że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

 1. Informacje ogólne, wymagane dokumenty

 Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez  obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie może być wydane przez wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, a obywatelowi polskiemu także przez konsula i ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

 Wymagane dokumenty:
 Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia przedstawia dokument tożsamości oraz składa do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego:
 1) wniosek o wydanie zaświadczenia
 2) zapewnienie
 3) dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

 O wydanie zaświadczenia przez konsula może wystąpić obywatel Polski, który przedkłada dokument tożsamości oraz dokumenty wymienione powyżej w pkt. 1-3 i odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 Jeżeli osoba występująca o wydanie zaświadczenia nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, dokument potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez uprawnionego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, składane jest przez wnioskodawcę w urzędzie osobiście.


2. Miejsce załatwienia sprawy
- Pokój nr 15, "Urząd stanu cywilnego" zlokalizowany na piętrze.

3. Opłaty
- 38 zł za wydanie zaświadczenia

Opłaty należy dokonać w Kasie BG SIERAKOWICE, lub na oficjalne konto gminy:

BS SIERAKOWICE O/LINIA
Konto:  83 83 24 0001 0011 7027 2000 0010

Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

4.Termin załatwienia sprawy
-
 jeżeli dostępne dokumenty pozwalają na wydanie zaświadczenia – zaświadczenie wydaje się bezzwłocznie
- jeżeli niezbędne jest złożenie do innego USC zlecenia na przeniesienie wymaganego aktu/ów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego zaświadczenie wydaje się w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku
-jeżeli konieczne jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego sprawa załatwiana jest w terminie do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy

5. Podstawa prawna
ustawa z dnia 28 listopada  2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz.1741, ze zm.) 
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.583 ze zm.)
- ustawa z dnia 13 lutego 1984r.o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 389)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego (Dz. U. Poz. 225)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Poz. 23)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.)
- rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).