PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W POTĘGOWIE

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami stanowiącymi w przeszłości ośrodek wypoczynkowy o powierzchni łącznej 564 m2, nieruchomość gruntowa położona w Potęgowie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 397/1, 520/20, 520/21, 523/6, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
Nr GD1W/00011617/5 oraz działka 522/5, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1W/00061874/9, obręb Niepoczołowice o łącznej pow. 3,4323 ha.

 

Działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie i linią brzegową Jeziora Czarnego, w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, w pobliżu terenów zielonych i zabudowanych terenów rekreacyjnych. Odległość od miejscowości Linia, będącej siedzibą władz samorządowych około 3,5 km.

Na działce 520/21 zlokalizowane są dwa budynki oraz istniejące również na pozostałych działkach fundamenty, które pozwalają na zabudowę na istniejących fundamentach w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, w tym w odległości mniejszej niż 100 m. od linii brzegowej jeziora (dawna wypożyczalnia sprzętu wodnego). Działki stanowiły kiedyś ośrodek wypoczynkowy.

Wzdłuż zachodniej granicy działki 397/1 biegnie linia energetyczna średniego napięcia.

 

 

Drogę dojazdową do kompleksu działek stanowi działka o nr 520/28 stanowiąca własność Gminy Linia.

W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości - w trakcie wykonywania robót budowlanych - dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.

 

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

W Dziale III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomości brak jest ujawnionych wpisów.

 

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Niepoczołowice w Gminie Linia, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Linia nr 274/XXXVI/IV/2016 z dnia 20 października 2006 roku (Dz.U. Woj. Pomorskiego Nr 60, poz. 885 z dnia 13.03.2007 r.) nieruchomość położona jest na obszarze strefy funkcyjnej 3/32-UT,US - teren usług sportu, rekreacji i turystyki z dużym udziałem terenów zielonych.

 

TERMIN PRZETARGU

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Linia, II piętro- Sala Posiedzeń, ul. Turystyczna 15.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 852 063,00 zł brutto.

(słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt trzy złotych 00/100)

 

WADIUM: 45 000,00 zł

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

 

MINIMALNE POSTĄPIENIE: 8 520,63 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w gorę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Sierakowicach O/Linia nr 91832400010011702720000060 w terminie do dnia 12 lipca 2019 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.

 

 

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 

Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Gminy Linia, na stronie internetowej Urzędu Gminy Linia (http://bip.gminalinia.com.pl/nieruchomosci i www.gminalinia.com.pl).

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 676 85 82.

Osoba do kontaktu: Zastępca Wójta Gminy Linia - Astrida Kaczyńska.