Stypendia dla studentów studiów dziennych

 

O przyznanie jednorazowego stypendium mogą ubiegać się osoby z terenu Gminy Linia, które uzyskały średnią ocen 4.0 i powyżej za rok akademicki 2019/2020. Wójt Gminy przyjmuje podania w sprawie przyznania stypendium od 22.06.2020r. do 10.10.2020r., do których musi być załączone:

  • zaświadczenie o średniej ocen za bieżący rok akademicki wydane przez uczelnię, a w przypadku rozpoczęcia studiów uzupełniających, na których rok akademicki rozpoczyna się na początku roku kalendarzowego zaświadczenie wydane przez uczelnię o średniej ocen za pierwszy semestr,
  • zaświadczenie, że osoba ubiegająca się o stypendium jest studentem studiów dziennych wraz z podaniem roku studiów,
  • oświadczenie studenta, w którym wskazuje, że zamieszkuje na terenie Gminy Linia.