RAPORT O STANIE GMINY ZA 2023 ROK

 Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy  o samorządzie gminnym (art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Wójt Gminy Linia przedstawia Radzie Gminy Linia „Raport o stanie Gminy Linia za rok 2023” 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii I uchwał Rady Gminy. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Lini.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Linia odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r.
W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2024 r