Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kętrzynie

 

Pełne informacje na BIP Urzędu Gminy: https://bip.gminalinia.com.pl/nieruchomosci/drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-polozonej-w-ketrzynie/ 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Linia, położona
w miejscowości Kętrzyno, gmina Linia oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 217/7
o powierzchni 0,1500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą
KW nr GD1W/00062881/8. Wskazana działka to grunty zlokalizowane na obrzeżach gminy Linia, w miejscowości Kętrzyno.

W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości - w trakcie wykonywania robót budowlanych - dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.

 

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

W Dziale IV księgi wieczystej nr GD1W/00062881/8 brak jest ujawnionych wpisów, natomiast
w Dziale III widnieją obciążenia działki ograniczonymi prawami rzeczowymi, które nie dotyczą przedmiotowej działki.

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla działki nr 217/7 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Wójta Gminy Linia o warunkach zabudowy ustalono rodzaj inwestycji dla działki nr 217/7– budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

TERMIN PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Linia, w sali posiedzeń na II piętrze,
przy ul. Turystycznej 15,  w dniu 11 września 2023 roku o godz. 10:30

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) . Cena obejmuje 23% VAT.

WADIUM: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
MINIMALNE POSTĄPIENIE: 1 000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Sierakowicach O/Linia nr 91832400010011702720000060 w terminie do dnia 05 września 2023 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna
z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu
i ich akceptacją. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póżn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.

 

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Gminy Linia, na stronie internetowej Urzędu Gminy Linia (http://bip.gminalinia.com.pl/nieruchomości i www.gminalinia.com.pl ).

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 676 85 82 wew.43.

Osoba do kontaktu: insp. ds. planowania przestrzennego i gosp. nieruchomościami
- Danuta Bigus