STYPENDIUM WÓJTA GMINY LINIA

 STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Przypominamy, że do 10.10.2023 r. Urząd Gminy Linia przyjmuje wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Linia. Podania można składać w sekretariacie Urzędu.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, zameldowani na terenie Gminy Linia, którzy uzyskali średnią ocen 4.0 i powyżej za rok akademicki 2022/2023. Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie o średniej ocen za bieżący rok akademicki wydane przez uczelnię, a w przypadku rozpoczęcia studiów uzupełniających, na których rok akademicki rozpoczyna się na początku roku kalendarzowego zaświadczenie wydane przez uczelnię o średniej ocen za pierwszy semestr,
  • zaświadczenie, że osoba ubiegająca się o stypendium jest studentem studiów dziennych wraz z podaniem roku studiów,
  • oświadczenie studenta, w którym wskazuje, że zamieszkuje na terenie Gminy Linia.