KLAUZULA INFORMACYJNA

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Dom Kultury w Lini, 84-223 Linia ul. Turystyczna 3, reprezentowanym przez Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini;
 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Domu Kultury w Lini jest Pan Krzysztof Pukaczewski, tel. 606 387 413,  e-mail pukaczewski@hotmail.com ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zbierania i przetwarzania wykonywania przez Gminny Dom Kultury ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach nałożonych na samorząd.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów
  prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach
  podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
  celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych
  osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie
  niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez
  rozpatrzenia.