Zmiana w opłacie za wywóz odpadów komunalnych

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Linia z dnia 10 grudnia 2020r., w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  w wysokości 0,50 zł za mieszkańca/miesiąc zamieszkującego taką nieruchomość, po uprzednim zdeklarowaniu się właściciela nieruchomości posiadającego kompostownik w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać ze strony internetowej www.bip.gminalinia.com.pl lub www.gminalinia.com.pl bądź  w przedsionku Urzędu Gminy Linia, należy wypełnić druk D-0 oraz załącznik do deklaracji D-1. Wypełnioną deklarację należy pozostawić w przedsionku Urzędu Gminy w skrzynce podawczej.

Wójt Gminy

Bogusława Engelbrecht